UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Pozvaná prednáška doc. Dr. Michaely Weiss na KAA FF UPJŠ

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva na online prednášku doc. Michaely Weiss, PhD., zo Sliezskej univerzity v Opave na tému Nech je to nové, nech je to britské!: Pound a Eliot ako zakladatelia modernej poézie, ktorá sa uskutoční 6. 12. 2021 o 9.00 hod.

Prednáška sa zameriava na hlavnú úlohu básnikov Ezra Pounda a T. S. Eliota v procese formovania moderných a modernistických umeleckých výrazov. Okrem formálneho a tematického záujmu oboch autorov sa prednáška sústredí na ich nesmierny vplyv na témy a umeleckú misiu v poézii britskej a americkej literatúry a kultúry.

Michaela Weiss je docentkou na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Sliezskej univerzite v Opave. Vyučuje kurzy anglickej a americkej literatúry, literárnej teórie a kritiky a kreatívneho čítania a písania. Jej oblasť výskumu sa sústreďuje na americkú židovskú literatúru, grafický román a ženské štúdiá.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 22.11.2021