UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Spoločné stanovisko vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k vládnemu návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Vysoké školy sú zodpovedné za vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov a teda majú byť zodpovedné aj za ďalšie vzdelávanie učiteľov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami praxe na základe najnovších vedeckých poznatkov ako aj vlastnej výskumnej činnosti. Preto aj vedenie PF UPJŠ a vedenie FF UPJŠ vyjadrilo svoje stanovisko k vybraným ustanoveniam predmetného zákona týkajúcim sa tejto problematiky.