UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Tlmočnícky ústav

 

 Riaditeľ Tlmočníckeho ústavu: 
PhDr. Štefan Franko, PhD.
e-mail: stefan.franko@upjs.sk

Adresa: Platón, Moyzesova 9, Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7141
Mobilný tel.: +421 918 919 397

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dekrétom číslo 6 642/2007-51 zo dňa 11. júna 2007  v zmysle § 25 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poverilo Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako špecializovanú a vedeckú organizáciu za Tlmočnícky ústav, ktorý má plniť funkciu rezortného a metodického centra pre nasledovné oblasti tlmočníckej a prekladateľskej činnosti:

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Latinský jazyk
Nemecký jazyk
Poľský jazyk
Ruský jazyk
Španielsky jazyk
Taliansky jazyk
Ukrajinský jazyk

 

  • V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola publikovaná

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorej znenie nájdete na stránke
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.

Posledná aktualizácia: 22.10.2019