Prejsť na obsah

FAQ

6minút, 30sekúnd

 

Čo mám robiť keď nie som prihlásený na rozvrh hodín?
Študent sa môže prihlasovať na rozvrh hodín v časovom rozpätí na to určenom. Obvykle počas tvorby zápisných listov v AiS2 (počas leta) a pred začiatkom semestra. V prípade, že sa študent z nejakého dôvodu na rozvrh neprihlásil, oznámi to vyučujúcemu príslušného predmetu, ktorý si ho do rozvrhu sám zaradí. Študijné oddelenie na rozvrh neprihlasuje.


Prosím pomôžte mi, exspirovalo mi heslo do AiS2, čo mám robiť?
V prípade exspirácie alebo zablokovania hesla je možné zaslanie žiadosti zo študentského e-mailu meno.priezvisko@student.upjs.sk svojej študijnej referentke alebo je potrebné dostaviť sa osobne na študijné oddelenie FF UPJŠ v čase úradných hodín s platnou ISIC kartou. Ďalšou možnosťou je návšteva správkyne AiS2 na FF UPJŠ (Mgr. Emília Sotáková) v dohodnutom termíne.


Aké sú možnosti pre študenta, ak nespravil predmet prenášaný z minulého roka?
Študijný poriadok UPJŠ túto situáciu rieši v Čl. 11, bod 7-10:
7. Zapísaný povinný predmet, ktorý nebol úspešne absolvovaný, je možné zapísať si počas štúdia ešte raz. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) ZVŠ.
8. Povinne voliteľný predmet zapísaný, ale neabsolvovaný, je možné si zapísať ešte raz, alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) ZVŠ.
9. Výberový predmet zapísaný a neabsolvovaný je možné si zapísať ešte raz, alebo si vybrať hociktorý iný výberový predmet, alebo pri dostatočnom počte kreditov, si nezapísať žiadny výberový predmet.
10. Ak si študent vyberie namiesto neabsolvovaného zapísaného predmetu iný povinne voliteľný alebo výberový predmet, posudzuje sa tento predmet ako opakovaný.


Rád by som sa opýtal, ako sa dá požiadať o dekanský termín a čo všetko k tomu treba?
Takáto možnosť na našej fakulte neexistuje. Všetky možnosti sú uvedené v Študijnom poriadku UPJŠ a v Smernici dekana, oba dokumenty sú na stránke fakulty.
www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-studentov/legislativa


Chcela by som sa informovať, či môžem pokračovať v štúdiu, ak nemám na konci roka 45 kreditov?
Áno, môžete.
Ak chce študent pokračovať v štúdiu, musí na konci prvého roku v prvom stupni štúdia získať minimálne 40 kreditov.


Chcela by som sa informovať ohľadom prerekvizitných predmetov.
Všetky platné prerekvizitné predmety nájdete v AISe, v študijných plánoch a v informačných listoch predmetov.


Ako mám postupovať v prípade opakovaného predmetu z hľadiska rozvrhu?
Predmet, ktorý opakujete, t.j. opakovaný predmet, musíte navštevovať a získať zaň kredity. Môžete mať problém, keďže pri tvorbe rozvrhu nie je možné prispôsobiť semestrový rozvrh študentom, ktorí opakujú neabsolvovaný predmet/ predmety.
Absolvovanie predmetu je však vo Vašich rukách.


Môžem opakovať ročník keďže som neurobila nejaké skúšky a nemám dosť kreditov?
Ročník nie je možné opakovať, opakovať je možné iba predmety.


Môžem si počas semestra pridať predmet?
Pridávať predmety je možné iba na začiatku príslušného semestra podľa pokynov ŠO FF UPJŠ.


Chcem si dať počas semestra škrtnúť predmet, je to možné?
Počas semestra nie je možné škrtať predmety.


Počas skúškového obdobia som zistila, že v zápisnom liste nemám zapísaný predmet, ktorý navštevujem celý semester a neviem sa prihlásiť na skúšku.
Študent, ktorý nemá zapísaný predmet v zápisnom liste a ho navštevuje celý semester, príp. vykoná aj skúšku, v takom prípade sa mu predmet nezapíše do zápisného listu a tým ani nezíska zaň hodnotenie.


Ako si môžem dať uznať predmet?
Na základe žiadosti o uznanie predmetov. S vypísanou žiadosťou a s potvrdením o vykonaných skúškach je potrebné ísť za garantom príslušného študijného programu, ktorý posúdi, či sa predmet uzná alebo nie. Podpísanú žiadosť doručiť na študijné odd., ktoré Vám uznanie predmetu zapíše do AIS.


Vyučujúci mi ešte nezapísal výsledok skúšky do AIS, čo mám robiť?
Počas skúškového obdobia treba kontaktovať priamo vyučujúceho, aby Vám zapísal. V prípade, že už skúškové obdobie skončilo a vyučujúci už nevie hodnotenie zapísať do AIS, treba požiadať vyučujúceho aby poslal mail s výsledkom hodnotenia a študijné odd. Vám ho zapíše.


Počas semestra som ochorel, vymeškal som časť výučby, ako mám postupovať?
Podľa Študijného Poriadku UPJŠ zo dňa 25.4.2013 Čl. 12, bod 5:
Okrem ustanovení v ods.4, vyučujúci môže určiť rozsah povinnej účasti na výučbe. V prípade, že študent nesplní podmienku povinného rozsahu účasti na výučbe, vyučujúci postupuje nasledovne:
a) Ak študent vynechá zo závažných dôvodov časť povinnej výučby, ktorej rozsah je možné nahradiť, vyučujúci určí študentovi náhradný spôsob štúdia. Ak vynechanú výučbu nie je možné nahradiť zo závažných dôvodov, študent si zapíše predmet ešte raz, pričom sa jeho prvý zápis zruší.
b) Ak študent vynechá povinnú výučbu bez závažných dôvodov, vyučujúci môže rozhodnúť, či určí náhradný spôsob výučby alebo si musí študent predmet znovu zapísať. Ak sa jedná už o druhýkrát zapísaný predmet, študent nemôže pokračovať v štúdiu.


Chcela by som sa dozvedieť, ako mám postupovať, ak mám ísť do medziročníka. Momentálne sa nachádzam v treťom ročníku prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Pozrela som si študijný poriadok a nebolo mi jasné, čo sa v takomto prípade deje s bakalárskou prácou. Predmet, ktorý by som mala opakovať, nie je prerekvizitou. Je v medziročníku možné vyberať si C predmety?
Ak študent neukonči štúdium v štandardnej dĺžke štúdia, môže pokračovať ďalej v štúdiu, avšak najviac dva roky od uplynutia štandardnej dĺžky štúdia.
Dolnú hranicu počtu kreditov, ktoré si musí študent zapísať v nadštandardnom roku štúdia, určuje počet kreditov povinných a povinne voliteľných predmetov chýbajúcich k úspešnému ukončeniu štúdia. V prípade, že niektorý z týchto predmetov úspešne neabsolvuje, ak to nie je v rozpore s §65 ods.2 a nejedná sa o predmet s druhým zápisom, môže pokračovať v štúdiu ďalším rokom v nadštandardnej dĺžke so zápisom ešte neabsolvovaných predmetov.
Bakalárska, resp. diplomová práca by sa mala vkladať do AiS2 v tom roku štúdia, kedy pôjde študent na štátne skúšky. Vloženú ZP už nie je možné meniť, korigovať alebo dopĺňať.

 


Študuj na UPJŠ