Prejsť na obsah

APVV projekt na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

0minút, 53sekúnd

 

Aj v tomto pandemickom období prebieha na našej katedre viacero projektov. Jedným z nich je grantový projekt APVV-19-0244 s názvom Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia, ktorého garantom je prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
V audiopredstavení projektu sa dozviete nielen o jeho hlavných cieľoch a smerovaní na najbližšie štyri roky, ale najmä informácie o vedeckom výskume jednotlivých členov riešiteľského kolektívu, ktorí pôsobia na domovskej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove, Slovenskej akadémii vied a Akadémii vied Českej republiky.
Riešiteľský tím, vzhľadom na neľahké obdobie, v ktorom momentálne žijeme, komunikuje v týchto mesiacoch najmä prostredníctvom online platforiem a aj toto auditívne predstavenie je výsledkom spolupráce takmer bez osobného stretnutia:

Zvuková nahrávka

PhDr. Gabriela Homoľová
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

 


Študuj na UPJŠ