Prejsť na obsah

Člen Katedry psychológie FF UPJŠ viedol seminár na University of Leeds

2minút, 15sekúnd

V dňoch 22. až 26. februára 2016 som mal možnosť navštíviť UNIVERSITY OF LEEDS v rámci programu ERASMUS+ ŠKOLENIA. Prvotnou motiváciou bolo rozšírenie medzinárodných kontaktov, ktoré by som mohol využiť najmä pri vedeckej, ale takisto pri učiteľskej práci na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Výber univerzity bol ovplyvnený najmä tým, že na nej pôsobí prof. Wändi Bruine de Bruin, jedna z celosvetovo uznávaných odborníčok v oblasti individuálnych rozdielov v rozhodovaní a vnímaní rizika. Prostredníctvom e-mailu som s ňou komunikoval už viac rokov (napr. poskytnutie metodík, ktorých bola spoluautorkou, a ozrejmenie ich vyhodnocovania) a po našom stretnutí na konferencii súhlasila aj s mojím pobytom na LEEDS UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL v CENTRE FOR DECISION RESEARCH (CDR), na ktorého čele pôsobí. Zároveň ma poprosila, či som ochotný viesť seminár pre zamestnancov centra a študentov, na ktorom budem prezentovať výsledky svojej práce.
     Môj pobyt počas štyroch dní mal vopred naplánované aktivity, ktoré pozostávali najmä zo stretnutí s jednotlivými členmi CDR. Na týchto stretnutiach sme sa snažili nájsť spoločné témy, ktoré by bolo možné ďalej rozvíjať a následne by sa mohli prejaviť aj v publikačnej činnosti. Základnými oblasťami výskumu v CDR sú vekové zmeny v rozhodovaní, vnímanie klimatických zmien alebo finančné rozhodovanie (napr. dôchodkové sporenie či zadlžovanie). Okrem toho som sa zúčastnil aj výučby predmetu Risk Perception and Communication a viedol som seminár o vzťahu rozhodovacích štýlov a vybraných foriem správania súvisiaceho so zdravím (stres, depresia, rizikové správanie, protektívne faktory, uspokojenie psychologických potrieb), vychádzajúci najmä z výsledkov slovenského zberu dát štúdie SLiCE (Student Life Cohort in Europe). V nadväznosti na to som už niektorým členom CDR postúpil mnou pripravované články na komentáre, ktoré by mohli zvýšiť šance na ich publikovanie v kvalitných vedeckých časopisoch.
     Celkovo tento pobyt hodnotím veľmi pozitívne ako významný zdroj inšpirácie do ďalšej práce a zdroj kontaktov, ktoré môžu byť dlhodobo užitočné.

Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied č. VEGA 1/0713/15 a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0253-11.

Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.
Katedra psychológie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ