Prejsť na obsah

Erasmus+ ako cesta k medzinárodnej spolupráci

2minút, 6sekúnd

Program ERASMUS+, učiteľská mobilita, ponúka možnosti osobných stretnutí kolegov, ktorí na vysokých školách v rámci EÚ zabezpečujú výučbu v oblasti dejín filozofie. Práve túto možnosť som využila v dňoch 6. – 10. decembra 2015 s cieľom podeliť sa o skúsenosti z výučby stredovekej filozofie s prof. Petrom Adamsonom, ktorý je v súčasnosti jedným z riaditeľov MUNICH SCHOOL OF ANCIENT PHILOSOPHY pri LUDWIG-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT v Mníchove. Táto škola, známa aj pod skratkou MUSAΦ, bola založená v roku 2010 a je projektom univerzity zameraným na výskum predovšetkým starovekej gréckej a rímskej filozofie. Takto orientovaný projekt sa opiera o presvedčenie svojich zakladateľov, že výskum starovekej gréckej a rímskej filozofie musí zahŕňať ako oblasť filozofie, tak aj oblasť klasickej filológie. Tomu zodpovedá vedenie tejto školy aj jej program. V súčasnosti má dvoch riaditeľov: prof. Olivera Primavesiho (klasická filológia) a prof. Petra Adamsona (staroveká a stredoveká filozofia). Okrem organizovania workshopov, konferencií a diskusií, na ktorých sa zúčastňuje medzinárodná vedecká komunita, má táto škola vlastný doktorandský program.
     Prof. Peter Adamson, ktorého publikácie zahŕňajú filozofiu Aristotela, Plotina, alFárábího a iných členov Bagdadskej školy, Avicennu a Averroa, sa zvlášť venuje stredovekej arabskej filozofii. Vďaka jeho láskavosti som sa zúčastnila na troch rôznych pokročilých seminároch pre doktorandov MUSAΦ-u: 1. Proklove Základy teológie, 2. Al-Fárábímu pripisované dielo O súlade medzi dvomi filozofmi a 3. „Alo ka alu“, interpretácia jednej časti Aristotelovej Metafyziky, ktorú prezentoval Christian Pffeifer, Ph.D. Jeho doktorandskú prácu s názvom Aristotelova teória telies (2012) vydá Oxford University Press. Samozrejmosťou je ovládanie jazyka textu čítaného a prekladaného originálu spolu s angličtinou, v ktorej prebieha diskusia na seminároch.
     Výsledkom môjho stretnutia s prof. Adamsonom je naša ďalšia spolupráca. Jej prvou podobou bude už v LS 2015/2016 videoprednáška prof. Adamsona pre študentov filozofie KFaDF FF UPJŠ v rámci predmetu Dejiny stredovekej filozofie. Ďalšia možná spolupráca sa črtá v oblasti doktorandského štúdia v prípade záujmu budúcich doktorandov našej katedry o výskum stredovekej arabskej filozofie.

Text: doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
         Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
Foto: internet


Študuj na UPJŠ