Prejsť na obsah

Aktuálny ročník Košických dní sociálnej práce bol venovaný metanoi v teórii a praxi sociálnej práce

4minút, 15sekúnd

 

     Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala 26. novembra 2021 vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou v rámci 9. ročníka Košických dní sociálnej práce, ktorá bola venovaná metanoi v teórii a praxi sociálnej práce.
     Nové výzvy, ktoré boli spoločnosťou nastolené pred sociálnu prácu a pomáhajúce profesie, vyžadujú komplexnú zmenu v myslení, prístupe k jednotlivým sociálnym problémom a obsahovom zameraní sociálnej práce v súčasnej spoločnosti. Metanoia, ako ústredný pojem dominujúci naprieč celou konferenciou, predstavovala myšlienku zmeny zmýšľania sociálnej práce ako hodnotnej vednej disciplíny ako aj ozdravenie postojov súčasnej spoločnosti voči nej.
     Katedra sociálnej práce FF UPJŠ hostila v online priestore výskumníkov, ale aj praktikov z piatich slovenských a troch českých univerzít a vysokých škôl. Rovnako prínosná bola aj účasť odborníkov zo špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov ARCUS a neziskovej organizácie Facilitas.
     V priebehu online konferencie zazneli štyri hlavné referáty. Katedru sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici reprezentoval vedúci katedry prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD., referátom s názvom Radikalizácia a násilný extrémizmus vo vybraných spoločenských kontextoch a doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., v spolupráci s PhDr. Janou Vrťovou s prednáškou na tému Metanoia v supervízii a online svet vo vzájomnej interakcii. Referát Digitálne technológie a sociálna práca. Vzťah kopulatívny alebo disjunktívny? predniesol vedúci Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Mgr. Daniel Markovič, PhD. Sériu hlavných referátov zakončil reprezentant Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Mgr. Peter Patyi, PhD., ktorý predstavil pohľad na metanoiu sociálnej práce prednáškou Od pocitov k meraniu – aplikovaný výskum ako nástroj zmeny vnímania modelov posudzovania v sociálnej práci.
     Ďalšie príspevky sa orientovali na široké spektrum obsahov sociálnej práce, akými sú presah arteterapie do sociálnej práce, rizikové správanie a potreba sociálneho začlenenia rizikových a patologických adolescentov, životný zmysel pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, sociálna prevencia, radikalizmus a extrémizmus, ale aj školské násilie či starostlivosť o seba v kontexte závislých klientov.
     Netradičnou formou bolo spoločné rozhodnutie o hlavných výzvach, pred ktorými stojí súčasná sociálna práca formulovaných do štyroch nadchádzajúcich záverov.
1.    Život v súčasnej spoločnosti ako aj náhľad na dôležité spoločenské, kultúrne a najmä sociálne otázky je poznačený výraznou dichotomizáciou. V tomto kontexte narážame na neustále sa zvyšujúcu potrebu riešenia závažných spoločenských a sociálnych potrieb a problémov vrátane výraznej hodnotovej plurality. Sociálnu prácu považujeme za hlavného aktéra a iniciátora sociálnej súdržnosti, a to v priamej podobe prostredníctvom sebe vlastných metód, ale aj v nepriamej podobe, prostredníctvom prínosov pre rozvoj občianskej spoločnosti.
2.    Špecifikom sociálnej práce je schopnosť pružne reagovať na zmeny v spoločnosti, čoho dôkazom je aj jej podiel na riešení súčasnej situácie. Profesionálnou nevyhnutnosťou sociálnych pracovníkov je riešenie pandemickej situácie z hľadiska dôsledkov na jedincov, rodiny, komunity a spoločnosť. Svoju flexibilitu dokazuje rýchlou reakciou na aktuálny dopyt v oblastiach služieb, starostlivosti a pomoci, ale aj v spôsobe poskytovania týchto služieb.
3.    Zmeny súčasnej spoločnosti, akými je aj pandémia, z dlhodobého hľadiska ovplyvnili naše každodenné životy. Zrejme posilnia pozíciu pomáhajúcich profesionálov, avšak s nevyhnutnosťou disponovať novými typmi kompetencií, najmä digitálnymi. Výzvou pre vzdelávateľov je prispôsobiť vzdelávacie programy IKT pre pomáhajúcich profesionálov, sociálnych pracovníkov nevynímajúc tak, aby ich využívanie považovali za užitočné, komfortné a neohrozujúce.
4.    Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej práce je nevyhnutné zvýšiť mieru realizácie aplikovaného výskumu a vývoja nástrojov diagnostiky a merania pre výkon praxe sociálnej práce. 
     Spoločnými závermi účastníci deklarovali veľký záujem prispievať k rozvoju nielen sociálnej práce ako vedy a profesie, ale aj k rozvoju spoločnosti. Všetky závery a príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom online zborníku.

Mgr. Barbora Kováčová
študentka PhD. štúdia
Katedra sociálnej práce FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ