Prejsť na obsah

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach partnerom prestížnej medzinárodnej vedeckej konferencie Central and Eastern Europe after the First World War

2minút, 24sekúnd

 

     V dňoch 31. januára – 2. februára 2018 sa na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Stredná a východná Európa po prvej svetovej vojne (Central and Eastern Europe after the First World War). Hlavnými organizátormi podujatia boli Európska sieť pamäť a solidarita (European Network Remembrance and Solidarity, ENRS) a Spolkový inštitút pre kultúru a históriu Nemcov vo východnej Európe (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, BKGE) so sídlom v Oldenburgu. Jedným z partnerov, podieľajúcich sa na organizácii konferencie, bola Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú v prípravnom výbore konferencie zastupoval doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Ďalšími partnermi konferencie boli vedecké inštitúcie z Nemecka, Poľska, Maďarska a Rumunska.
     Konferencia bola organizovaná s cieľom poskytnúť priestor na prezentovanie výsledkov regionálnych a medzinárodných výskumov v strednej a východnej Európe, ktoré by pomohli odhaliť rozdiely v pamäti na obdobie bezprostredne po skončení vojny, s ohľadom na mnohé politické, hospodárske, sociálne a kultúrne následky tohto globálneho vojnového konfliktu.
     Na konferencii vystúpilo 25 účastníkov z 12 krajín (USA, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Litva, Gruzínsko a Moldavsko), ktorí prezentovali svoje referáty v anglickom alebo nemeckom jazyku. Pred začatím rokovania konferencie vystúpil s hlavnou prednáškou konferencie The Second Great War, 1917 – 1923 renomovaný americký historik Jay Winter.
     Zásluhou vynikajúcej organizačnej práce usporiadateľov a veľmi vysokej kvality väčšiny odprezentovaných príspevkov bola konferencia podnetným a mimoriadne úspešným vedeckým podujatím. Zastúpenie účastníkov z 12 krajín, ako aj intenzívna a tvorivá diskusia v rámci jednotlivých konferenčných blokov poslúžili ku konfrontácii rôznych národných prístupov k skúmaniu prvej svetovej vojny a jej dopadov, vytvorili priestor na opätovné prehodnotenie tém, ale aj nastolenie nových otázok vo výskume prvých povojnových rokov v kontexte medzinárodného vývoja strednej a východnej Európy.
     Veríme, že aj ďalšie podujatia, pripravované v tomto roku Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach pri príležitosti okrúhlych výročí viazaných na „osmičkové“ roky 1918, 1938, 1948 a 1968, budú rovnako úspešné a prínosné ako medzinárodná konferencia Central and Eastern Europe after the First World War v Berlíne.

Text: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Foto: European Network Remembrance and Solidarity / Krzysztof Dobrogowski


Študuj na UPJŠ