Prejsť na obsah

Správa o činnosti košickej pobočky SAŠAP

4minút, 24sekúnd

▪ Košice 30. júna 2016

Touto správou si dovoľujeme informovať akademickú obec a študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o činnosti, cieľoch a vízii novovzniknutej košickej pobočky Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie (ďalej SAŠAP).

     Zakladajúcimi členmi košickej pobočky SAŠAP boli študenti tretieho ročníka psychológie Ivan Schmidt (zástupca vedúceho pobočky) a Michal Bartko (vedúci pobočky). Pôvodný zámer – vytvoriť na „vlastnú päsť“ priestor na diskusiu nad rámec vyučovania – sa časom pretransformoval na širšie portfólio aktivít pod záštitou organizácie, ktorou sa po konzultácii s PhDr. Radkou Čopkovou (členkou redakčnej rady odborného časopisu SAŠAP E-mentál) stala Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie.
     Našimi cieľmi je zaktivizovať najmä študentov psychológie UPJŠ a zapojiť ich do dialógu a interakcie s odborníkmi z praxe. Zároveň chceme podporiť aj medziodborovú komunikáciu a všeobecné povedomie o psychológii.
     Po vstupe do asociácie a oficiálnom založení jej košickej pobočky (v októbri 2015) sa 11. novembra 2015 v priestoroch budovy Minerva uskutočnila prvá akcia pobočky určená študentom psychológie pod názvom Ako skutočne vyzerá práca psychológa? Išlo o moderovanú diskusiu, ktorej cieľom bolo informovať študentov o praktických stránkach ich budúcej profesie prostredníctvom sprostredkovaných skúseností pozvaných hostí – psychológov z praxe.
     Dňa 22. februára 2016 sme usporiadali ďalšiu zo série diskusií, tentoraz na tému policajnej a väzenskej psychológie. Opäť potešila hojná účasť diskutujúcich študentov, na hranici kapacity diskusnej sály. Udalosť bola vhodnou príležitosťou, ako nadobudnúť informácie o tomto špecifickom odbore psychológie.
     Neverbálna komunikácia bol názov tretej diskusie, ktorá sa uskutočnila 6. apríla 2016. Zúčastnení mali možnosť (okrem iného) vidieť aj priamu demonštráciu dôležitých prvkov neverbálnej komunikácie.
     Druhého mája 2016 sme organizovali diskusiu na tému Sny z pohľadu psychiatrie. Netradične sme ponúkli aj odlišný, medicínsky pohľad na psychologickú tému, čo ocenilo aj množstvo návštevníkov spomedzi študentov medicíny. Diskusná sála sa potešujúco naplnila na maximum, dokonca sme museli sprístupniť aj galériu sály na hornom poschodí. Vyvolalo to diskusiu, či takéto podujatia nepreniesť do kapacitne väčších priestorov.
     Sériu odborných diskusií našej pobočky sme pre tento akademický rok ukončili druhou časťou diskusie o snoch – z pohľadu psychológie – 30. mája 2016. Naši hostia sprostredkovali účastníkom svoje dlhoročné skúsenosti z práce s psychoanalýzou a symbolikou snov. Táto naša (nateraz posledná) diskusia bola prvou, ktorú sme vysielali cez live stream, čím sme sa snažili uspokojiť záujem verejnosti o tento typ akcií.
     Dňa 22. júna 2016 sme ponúkli nový typ podujatia. Organizovali sme prvé premietanie filmu (Nebezpečná metóda) pod záštitou košickej pobočky SAŠAP, spojené s následnou diskusiou. Na premietaní sa zišla skupinka študentov a doktorandov psychológie. Po filmovej projekcii mali zúčastnení v rámci diskusie možnosť predebatovať psychologické aspekty filmu. Akcia predstavovala malé spríjemnenie končiaceho sa semestra.
     Košická pobočka SAŠAP sa pomaly rozrastá – je nás už deväť. S tým súvisela aj zmena organizačnej štruktúry pobočky na konci akademického roka, keď funkciu zástupcu vedúceho pobočky prevzal Pavol Kupko (zakladajúci člen Ivan Schmidt zostal vo vedení pobočky vo funkcii personalistu). S príchodom nových aktívnych členov plánujeme v budúcnosti organizovať sériu praktických workshopov. Celkovo sa chceme zameriavať skôr na profesijné vzdelávanie a rozvoj súvisiacich schopností. Radi medzi sebou privítame ďalších členov, ktorí prinesú nové podnety a námety na ďalšie akcie, ktoré spoločne vytvoríme.
     Sme veľmi vďační za pozitívnu spätnú väzbu od všetkých účastníkov našich podujatí. Potešujúci je aj fakt, že takéto diskusie potvrdili svoje opodstatnenie a majú svoj priestor v univerzitnej obci, čo potvrdzuje nielen nárast zúčastnených, ale aj vzrastajúce povedomie o nich.
     Na tomto mieste by sme tiež chceli poďakovať všetkým našim partnerom, s ktorými sme nadviazali spoluprácu – menovite dekanke Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľge Orosovej, CSc., vedúcemu Katedry psychológie FF UPJŠ prof. PhDr. Ladislavovi Lovašovi, CSc., riaditeľke Univerzitného poradenského centra UPJŠ PhDr. Milane Kovaničovej, CSc., PhDr. Radke Čopkovej, Mgr. Pavlovi Kačmárovi, správkyni budovy Minerva Mgr. Jane Havrilovej a v neposlednom rade našim cteným hosťom PhDr. Miroslave Herákovej, PhDr. Jánovi Piaterovi, Mgr. Jane Tokarčíkovej, PhD., PhDr. Eve Sklenárovej, Mgr. Helcmanovskej, MUDr. Jozefovi Dragašekovi, PhD., PhDr. Zuzane Novosadovej a PhDr. Petrovi Zeľovi.

Michal Bartko
viceprezident a vedúci košickej pobočky SAŠAP
kosice@sasap.sk
www.sasap.sk


Študuj na UPJŠ