Prejsť na obsah

MDŽ – je to o nás

1minút, 30sekúnd

Poznanie pravého zmyslu života v povedomí ľudí je založené na dodržiavaní a úcte k tradíciám. Hodnotovú náplň medzinárodne uznávaného sviatku MDŽ si mohli Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Katedrou politológie FF UPJŠ Košiciach, OZ Res Publica a pod mediálnou záštitou Rádia Regina Košice, pripomenúť v dňoch 8. a 9. marca 2016 v rámci cyklu aktivít MDŽ JE TO O NÁS.
V utorok 8. marca 2016 študenti mali možnosť vypočuť si prednášku Mgr. Adriany Jesenkovej, PhD., na tému Rodovo spravodlivá spoločnosť: reálna možnosť alebo utópia?, ktorá sa uskutočnila v priestoroch budovy Gutenberg Univerzitnej knižnice UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach. Dôležitosť prednášky a jej vyzdvihnutie nielen v povedomí študentskej verejnosti podporil aj prodekan FF UPJŠ pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., vo svojom príhovore počas otvorenia tejto akcie.
Súčasťou programu bola aj prezentácia informačných miniposterov s upozornením na problematiku rodovej rovnosti pod názvom „Viete, že…“ a vytvorenie nástenky s aktuálnymi informáciami viažucimi sa na historické kontexty.
Druhý deň programového cyklu aktivít sa konal pod názvom Ženy sa čítajú… – v priestoroch košickej kaviarne HalmiCaffe odzneli úryvky z kníh, ktorých autorkami boli ženy. Medzinárodný charakter čítania podporili aj príspevky vo francúzskom, maďarskom a ruskom jazyku.
Cieľom organizátorov týchto aktivít bolo informovať verejnosť o rodovej rovnosti a poukázať na potrebu stierania rodových stereotypov ukotvených v našej spoločnosti.

Autorka:
Mgr. Elena Kenderešová
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ