Prejsť na obsah

Naprávanie narušenej pamäti

0minút, 58sekúnd

Dňa 24. februára 2016 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach uskutočnila prednáška Jana Šíchu – koordinátora tvorby múzejných zbierok Collegia Bohemica – k problematike muzealizácie kultúrneho a historického dedičstva po nemecky hovoriacich obyvateľov Českej republiky ako súčasti zaobchádzania s kolektívnymi traumami.
     Jan Šícha v rámci svojej prednášky oboznámil prítomných hostí s prípravou trvalej múzejnej expozície, ktorá by mala byť v blízkej budúcnosti sprístupnená a ktorá by širokú verejnosť oboznamovala s dejinami a kultúrou po nemecky hovoriacich obyvateľov ČR. Súčasťou pútavej prezentácie bolo predstavenie modelu a návrhu realizácie výstavy, bližší opis výstavných exponátov a následná diskusia s publikom.
     Na prednáške sa zúčastnilo vyše tridsať hostí, pre ktorých bola bezpochyby obohacujúcim zážitkom. Podujatie približujeme krátkou fotoreportážou.

Text: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.
Foto: Mgr. Lukáš Katriňák


Študuj na UPJŠ