Prejsť na obsah

Vedeckovýskumný pobyt M. Škáru na parížskej Sorbonne

1minút, 54sekúnd

 

     V období od 10. októbra do 14. decembra 2015 absolvoval MGR. MARTIN ŠKÁRA, PHD. (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach) vedeckovýskumný pobyt na Centre d´histoire des systèmes de pensée moderne na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne v Paríži. Ťažiskom jeho výskumu bola dodnes ešte celkovo neprebádaná oblasť vzťahu logiky a metafyziky G. W. Leibniza z rokov 1679 – 1689 filozofického myslenia tohto posledného polyhistora.
     Vedeckovýskumný pobyt spočíval v prehlbujúcich analýzach vybraných textov akademického vydania zobraných spisov G. W. Leibniza, predovšetkým zväzku A VI 4 v súčinnosti s francúzskym kolegami a zároveň predsedom Société d´études leibniziennes en langue française (SELLF) Paul Rateaua Anne-Lise Rey, ktorej členom je aj Martin Škára. Aj napriek tomu, že Leibnizov filozofický odkaz vznikal na prelome 17. a 18. storočia (1646 – 1716), jeho aktuálnosť a neprebádanosť je prirodzeným dôsledkom nedávneho sprístupnenia spomínaného zväzku zobraných spisov, ktoré boli do čias ich akademického vydania iba v rukopisoch v hannoverskom archíve. Výstupom a zavŕšením tohto vedeckovýskumného pobytu bola prednáška na parížskej Sorbonne, ktorú mal Martin Škára 9. decembra 2015 na riadnom odbornom seminári organizovanom spomínanou SELLF.
     Jedným z dôsledkov pobytu M. Škáru je aj intenzívna medzinárodná spolupráca na jednej strane s viacerými členmi SELLF, na strane druhej priamo s jej predsedom a v tomto vzťahu zároveň zástupcom parížskej Sorbonny, Paul Rateau. Jej spredmetnenie sa prejavuje nielen v spoločných analýzach Leibnizovho filozofického opusu, ale aj v plánovanej oficiálnej návšteve kolegov z parížskej Sorbonny (a jedného kolegu z Université de Montreal) začiatkom nového akademického roka 2016/2017 na pôde našej univerzity. Ich návšteva by mala zároveň byť aj leibnizovským pracovným stretnutím, ktoré bude organizovať Martin Škára v podobe odborného kolokvia stredoeurópskych leibnizológov.
     Toto plánované pracovné stretnutie by malo – s plnou podporou parížskej Sorbonny – prirodzene vyústiť do oficiálneho založenia stredoeurópskej leibnizovskej spoločnosti na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.


Študuj na UPJŠ