Prejsť na obsah

Prednášky na tému Edukace nadaných dětí

1minút, 30sekúnd

 

     Spoločenské potreby a trendy súčasnej doby neustále nachádzajú svoj odraz vo sfére vzdelávania. Jednou z diskutovaných, nesmierne aktuálnych, zaujímavých a nepochybne prakticky inšpiratívnych tém je aj problematika inklúzie detí, žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto téma, s konkrétnym zameraním najmä na edukáciu nadaných detí, bola hlavnou témou série prednášok, ktoré boli realizované na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 14. mája 2019 za účasti zahraničného hosťa – Mgr. Evy Machů, Ph.D., z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
     Prednášky boli realizované ako súčasť projektu Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ s cieľom inovovať obsahové zameranie predmetu Základy pedagogiky pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia na FF UPJŠ, a to vychádzajúc z potrieb ich budúcej praktickej činnosti.
     Séria interaktívnych prednášok viedla k zamysleniu sa a diskusii o podstate, potrebe a možnostiach inklúzie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špecificky nadaných detí, o samotnom poňatí nadania, možnostiach jeho diagnostikovania, metódach práce s nadanými deťmi, o spolupráci učiteľa (vychovávateľa), rodiča, školského psychológa pri práci s nadaným dieťaťom, podnecovania jeho nadania i pomoci vyrovnávania sa s jeho špecifikami v bežnom školskom prostredí. Otvorila viaceré praktické otázky zo strany študentov a poukázala na potrebu venovať sa tejto problematike aj v budúcnosti.

PaedDr. Janka Ferencová, PhD.
Mgr. Katarína Petríková, PhD.

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ