Prejsť na obsah

Prehlbovanie spolupráce filozofických fakúlt Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzity Karlovej v Prahe

1minút, 28sekúnd

Dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., prijala vo štvrtok 18. februára 2016 dvoch pracovníkov Ústavu bohemistických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe – doc. PhDr. Milana Hrdličku, CSc., a PhDr. Jiřího Hasila, Ph.D., expertov v oblasti vyučovania češtiny ako cudzieho jazyka. S našou fakultou už spolupracovali na dvoch projektoch – EXPERT (Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám) a DiSaC (Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka).
     Počas ich aktuálneho pobytu na KSSFaK FF UPJŠ (v rámci programu Erasmus+) sa popri zaujímavých prednáškach pre študentov i učiteľov slovakistiky a masmediálnych štúdií uskutočnilo aj niekoľko odborných  rozhovorov, ktoré smerujú k ďalším spoločným medzinárodným projektom.
     Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., je bývalý riaditeľ a súčasný zástupca riaditeľky Ústavu bohemistických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe; PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., je člen ústavu a dlhoročný riaditeľ jeho Letnej školy slovanských štúdií (od nej sa v roku 1964 odčlenila bratislavská SAS – Studia Academica Slovaca – letná škola slovenského jazyka a kultúry, kde vyučovali a dodnes vyučujú aj pracovníci našej fakulty). Prijatí hostia spolupracujú s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach – osobitne s jej Katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie – od roku 2012.

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ