Prejsť na obsah

Profesor Dominic O’Meara

3minút, 47sekúnd

na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ

     Profesor Dominic O’Meara počas svojho pobytu na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach v dňoch 11. – 14. apríla 2016 sa stretol s našimi študentmi, učiteľmi a ostatnými záujemcami o starovekú filozofiu, a to v rámci dvoch stretnutí:

a) na textovom seminári (11. 4. 2016) venovanom analýze a interpretácii Plotinovho textu Enneady I, 7 [54] s názvom O prvom dobre a iných dobrách alebo O šťastí;
b) na verejnej prednáške na tému Staroveké biografie Pytagora a Epikura ako modely filozofického života, ktorá sa konala 12. 4. 2016.

     Textový seminár v rozsahu približne troch vyučovacích hodín, ktorého podklad dostali účastníci vopred, zahŕňal uvedenie do formálnej štruktúry Plotinovho textu, po ktorom nasledovalo komentovanie jeho jednotlivých častí. Seminár sa vyvíjal striedavo – raz ako výklad, raz ako diskusia. Počas jeho priebehu sme mali možnosť sledovať profesorovo priblíženie metodológie a spisovateľský štýl Plotina. Uvedomenie si toho, ako autor koncipoval text, totiž prof. O’Meara považuje za dôležité pri skúmaní každého textu. Treba vziať do úvahy, či autor takpovediac zapisoval svoje myšlienky tak, ako sa postupne vyvíjali, či nimi len skúmal problém z rôznych strán a nastoľoval hypotézy, alebo svojimi výpoveďami už niečo s presvedčením tvrdil. V prípade Plotinovho textu profesor O’Meara viackrát zdôrazňoval, že Plotinova filozofia je ukážkou filozofického premýšľania, nielen zbierkou problémov a záverov, čo efektívne demonštroval samotným Plotinovým textom.
     Obdivuhodnou bola tiež profesorova práca s pojmami. Boli sme svedkami svedomitej filozofickej práce, v ktorej každé slovo má svoj význam – od filozofických pojmov až po bežné slová a spojky. Prácou filozofa nie je iba prečítať text, napríklad jedenkrát či dvakrát. Musí sa nespočetnekrát vracať znova a znova na začiatok textu, porovnávať neskoršie pasáže s predošlými, sledovať vývoj pojmov a ich používanie. Výsledkom prednášky preto nebolo len hlbšie pochopenie časti Plotinovej filozofie, ale tiež metodologické usmernenie budúceho filozofického výskumu študentov.
     Predmetom verejnej prednášky, ktorá sa konala nasledujúci deň v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach, boli biografie starovekých filozofov, na ktorých základe profesor demonštroval skutočnosť, že antickí filozofi svoje myslenie predovšetkým žili – teória a prax spadali u nich v jedno. Prednáška bola nielen zaujímavá, ale bola najmä dokladom toho, že pristupovať k filozofom aj prostredníctvom správ o ich živote nemusí byť v žiadnom prípade obyčajnou doxografiou. Profesor O’Meara – podľa môjho názoru – revolučným prístupom k biografiám antických filozofov dospel k neortodoxnému záveru, že na prvý pohľad nezmieriteľné učenia Pytagora a Epikura boli v ich praktickom vykonávaní (resp. žití) nečakane blízke. Prednáška vyvrcholila do záverečnej diskusie, ktorá prekročila časový aj tematický rámec vymedzený názvom prednášky a oscilovala okolo zamerania a fungovania súčasnej akademickej filozofie.
     V neposlednom rade je potrebné spomenúť osobnosť profesora O’Mearu, ktorý dokázal aj zložité problémy podať nanajvýš zrozumiteľným spôsobom s prímesou jemu vlastného humoru. Ochotne odpovedal na všetky otázky tak na seminári, ako aj v rámci prednášky. Zo seminára – a rovnako tak aj z prednášky – mali študenti, aj širšia verejnosť, možnosť niečo si odniesť, a to aj napriek tomu, že niektorí z prítomných sa filozofii, resp. konkrétnej filozofickej téme nikdy nevenovali.
     Na záver možno konštatovať, že táto (a vlastne aj každá iná) zahraničná návšteva je prínosom pre študentov aj učiteľov našej univerzity. Bez nových pohľadov a prístupov k štúdiu a výskumu by sme totiž časom začali stagnovať. Nie každý a nie vždy má totiž možnosť či odvahu vycestovať za filozofiou do sveta. A ak nemôže ísť Mohamed k hore, je skvelé, že môže prísť hora k Mohamedovi…

Mgr. Lenka Cibuľová
interná doktorandka
Katedra filozofie a dejín filozofie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ