Prejsť na obsah

Študenti „masmediálky“ na FF UPJŠ spustili ďalší zaujímavý projekt – RÁDIO TAKOY

4minút, 24sekúnd

 

Rádio Takoy (po slovensky hneď) je študentský projekt, ktorý vznikol v rámci predmetu Rozhlasové praktikum pod vedením PhDr. Renáty Cenkovej, PhD., MBA, vedúcej oddelenia masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty (KSSFaK FF) UPJŠ v Košiciach. Študenti prvého ročníka magisterského stupňa štúdia počas celého semestra vytvárajú mediálny obsah, ktorý síce nie je oficiálne vysielaný, ale slúži ako „trenažér“ praktických zručností v rozhlasovom prostredí. Študenti si spomedzi seba volia šéfredaktora (Bc. Laura Hoľanová), ktorému sú jednotlivé redakcie priamo zodpovedné za plnenie stanovených úloh – musia sa popasovať s tvorbou zvukovej grafiky (jingle, podmazy, rozhovory, ankety, reklamné spoty a pod.), grafiky určenej pre sociálne siete (logo, plagáty a pod.), tvorbou programovej štruktúry, playlistu a celého vysielania v súlade so zvoleným formátom a platnou legislatívou. Veľkou výzvou sú aj moderátorské a spravodajské bloky. Výsledkom spomínaných činností má byť vysielanie, do ktorého študenti implementujú všetky svoje doterajšie teoretické poznatky z jazykových, marketingových, literárnych, právnych a iných spoločenskovedných disciplín.
Programovú štruktúru Rádia Takoy tvoria aj cestovateľská relácia Koľem šveta, kultúrna relácia Idzem-nejdzem (tipy na rôzne podujatia), spravodajstvo, hitparády, publicistické príspevky či inscenácie z prostredia slovenského vidieka. Výučba prebieha vo filmovom a televíznom štúdiu (AA2L2) v budove Aristoteles, kde je k dispozícii nahrávacia technika, ozvučenie a skúšobná verzia profesionálneho vysielacieho programu Sépia. V tomto akademickom roku plánujú študenti „vysielanie do steny“ aj v priestoroch študentského internátneho rádia ŠtuRKo.
Sledovať nás môžete na:
– FB: https://www.facebook.com/Rádio-Takoy-113373396731345/
– Instagrame: https://www.instagram.com/radio_takoy/

V minulosti v rámci Rozhlasového praktika vznikli aj rádiá Rádio Femme Fatale – rádio krásnej ženy (šéfredaktorka: Mgr. Gabriela Onušková – v súčasnosti interná doktorandka KSSFaK FF UPJŠ) a Rádio Ťap – určené pre detského poslucháča (šéfredaktorka: Bc. Andrea Gavalcová – v súčasnosti študentka 5. ročníka masmediálnych štúdií na zahraničnej pracovnej stáži v rámci programu Erasmus+).

FB a instagramový profil #MaŠtu

Nástup informačno-komunikačných technológií (ICT) výrazne zasiahol do rôznych oblastí života a do všetkých typov komunikácie. Online marketing je preto nevyhnutný aj v akademickom prostredí. Zmena demografického prostredia (pokles pôrodnosti), ako aj zmena ICT a mediálneho prostredia si vyžadujú nový pohľad na propagačné aktivity aj na oddelení masmediálnych štúdií KSSFaK FF UPŠ, a preto sme začiatkom roka 2018 spoločne so študentmi uskutočnili SWOT analýzu – analýzu silných a slabých stránok odboru a jeho propagačných aktivít, ako aj zmapovanie konkurenčného prostredia, a teda iných masmediálnych pracovísk na území SR a iných pracovísk Filozofickej fakulty UPJŠ a z nich vyplývajúcich príležitostí a ohrození.
Názov profilu #MaŠtu vytvorili študenti spoločne s PhDr. Renátou Cenkovou, PhD., MBA (v rámci predmetov Marketingová komunikácia v médiách a Marketingová komunikácia – PR) po brainstormingu. Ide o akronym názvu študijného odboru Masmediálne štúdiá a zároveň má v slovenčine význam, na ktorý sa dá nadviazať ďalším obsahom. Primárnou cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl, ktorí sú potenciálnymi uchádzačmi o štúdium na tomto odbore, sekundárnou skupinou ich rodičia, učitelia, súčasní študenti, vyučujúci, absolventi, ale aj široká verejnosť.
Profil #MaŠtu je dlhodobou „case study“ pod odborným vedením. Jeho feed sa pravidelne napĺňa novým, často interaktívnym obsahom. Všetky aktivity sú počas celého projektu monitorované, komparované a vyhodnocované na týždennej báze a to pomocou špecifických online marketingových výkonových ukazovateľov (KPI). Ich analýza sa uskutočňuje jednak pomocou metrík Facebook analytics a jednak pomocou nástroja pre správu sociálnych sietí ZoomSphere, čím umožňuje spätnú väzbu a efektívnejšie nastavenie ďalšieho obsahu.
Takto nastavená komunikácia je vhodným doplnkom ďalších propagačných aktivít študijného odboru masmediálne štúdiá na FF UPJŠ v Košiciach (Deň otvorených dverí, PR články či odborné a umelecké výstupy zamestnancov pracoviska v rôznych médiách, webová stránka a pod.). Efektivitu tohto nástroja potvrdzuje napr. aj spätná väzba od záujemcov o štúdium získavaná v procese prijímacieho konania či pri zápise študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.
Sledujte nás na:
– FB: https://www.facebook.com/masmediaupjs/
– Instagrame: https://www.instagram.com/masmedia_kosice/

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
vedúca oddelenia masmediálnych štúdií
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

       


Študuj na UPJŠ