Prejsť na obsah

Nový humanitne orientovaný vedecký časopis na UPJŠ

1minút, 49sekúnd

     Začiatkom apríla 2016 vyšlo prvé číslo interdisciplinárneho časopisu Symbolae Cassovienses s podtitulom Kaschauer Beiträge zur Sprache und Kultur. Košické listy o jazyku a kultúre.
     Jeho vznik súvisí s projektom APVV-0786-12 Kaschauer Zeitung (Košické noviny) ako zdroj regionálnych dejín, jazyka a kultúry nemeckej menšiny na území dnešného východného Slovenska na prelome 19. a 20. storočia. Tejto výskumnej oblasti je preto venovaný prvý tematický blok. Čitatelia v ňom nájdu štúdiu z histórie žurnalistiky, sumarizujúcu dejiny nemeckých novín na území dnešného Slovenska (J. Gbúr – J. Puchala), prehľadovú štúdiu o tlači nemeckej menšiny v rôznych krajinách sveta (J. Meier) aj úzko zameranú empirickú štúdiu o sebaobraze košických Nemcov a mediálnom obraze Nemecka a ríšskych Nemcov v novinách Kaschauer Zeitung (M. Kováčová).
     Obsah prvého čísla však neostáva uzavretý v paradigme masmediálnych štúdií a textovej lingvistiky. Druhý blok časopisu prináša pestrú paletu článkov z pera popredných, prevažne zahraničných lingvistov. Čitateľ tak získa možnosť nazrieť do súčasného výskumu na poli onomastiky (A. Greule), porovnávacej frazeológie (E. Piirainen) a odbornej viacjazyčnej komunikácie (T. Roelke, G. Schuppener). Obsah čísla dopĺňajú recenzie a správy. Premiérové vydanie časopisu editorsky pripravili J. Meier, I. Puchalová a U. Strömplová.
     Symbolae Cassovienses bude vychádzať dvakrát ročne. Redakčná rada – v zložení prof. Dr. J. Meier, prof. Dr. A. Greule, prof. PhDr. J. Gbúr, CSc., PD Dr. phil. habil. M. Papsonová a PaedDr. I. Puchalová, PhD. – sa rozhodla nasledovné číslo venovať téme historickej tlače z územia strednej a východnej Európy. Hlavne k tejto téme uvíta rôzne štúdie, diskusné príspevky, recenzie a správy z konferencií, ktoré doteraz neboli publikované.
     Veríme, že nový časopis bude pozitívne prijatý a tešíme sa na spoluprácu s ďalšími autormi.

Dr. rer. pol. Michaela Kováčová
Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ