Prejsť na obsah

Workshop Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)

1minút, 56sekúnd

 

     Na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 13. mája 2019 realizoval workshop „Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)“ za účasti zahraničného hosťa – Mgr. Evy Machů, Ph.D., z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Workshop bol realizovaný v rámci projektu Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ. Cieľom bolo podporiť rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolských učiteľov, resp. doktorandov, v kontexte inovatívnych edukačných trendov a požiadaviek súčasnej spoločnosti.
     Veľmi zaujímavé a prakticky inšpiratívne stretnutie otvorila PaedDr. Renáta Orosová, PhD., vedúca Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Privítala lektorku z Českej republiky aj prítomných učiteľov a doktorandov, ktorí na workshope aktívne participovali. Program bol realizovaný so zámerom podnietiť zamyslenie sa a diskusiu o možnostiach implementácie inovatívnych edukačných metód do výučby na vysokej škole a podporiť rozvoj najmä didaktických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov a doktorandov dôležitých pre efektívne napĺňanie cieľov vysokoškolskej výučby a požiadaviek na absolventa vysokej školy, ktoré súvisia najmä s rozvojom jeho schopností kriticky myslieť, pracovať s informáciami a celoživotne sa vzdelávať. Participanti mali možnosť nielen diskutovať, ale aj prakticky aplikovať v rámci stretnutia také metódy a stratégie, ako je kooperatívne vyučovanie, stratégia EUR, brainstorming, voľné písanie a ďalšie interaktívne edukačné postupy.
     Bohatá diskusia v reflexívnej fáze workshopu o možnostiach využitia interaktívnych a inovatívnych edukačných postupov vo vyučovacom procese na vysokej škole, hľadanie možností ich implementácie v rámci rôznych vyučovacích predmetov a študijných odborov participantov nasvedčovala o záujme a potrebe venovať sa aj v budúcom období podobným témam a stretnutiam a naznačila možnosť spolupráce všeobecných a predmetových či odborových didaktikov v tomto smere.

PaedDr. Janka Ferencová, PhD.
Mgr. Katarína Petríková, PhD.

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ