Prejsť na obsah

Profily absolventov magisterských študijných programov

29minút, 10sekúnd

Ponuka jednoodborových študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ
Magisterské štúdium

Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denná forma štúdia)
Britské a americké štúdiá (denná a externá forma štúdia)
Filozofia (denná forma štúdia)
História (denná forma štúdia)
Slovakisticko-mediálne štúdiá (denná forma štúdia)
Politológia (denná a externá forma štúdia)
Psychológia (denná forma štúdia)
Sociálna práca (denná a externá forma štúdia)

Profily absolventov jednoodborových študijných programov

Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

     Absolvent študijného odboru filológia v programe Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku v magisterskom stupni štúdia ovláda anglický jazyk na úrovni C2, nevyhnutnej pre profesionálnu prekladateľskú činnosť v európskych i domácich inštitúciách. Osvojil si základné schopnosti konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Zároveň ovláda aj druhý jazyk minimálne na úrovni B1.
Absolvent odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo získa na druhom stupni základné poznatky z oblasti translatológie ako vedy o preklade z kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky a z literárnej vedy, tvorivo ich aplikuje pri realizácii konkrétneho prekladateľského a tlmočníckeho procesu, dokáže zhodnocovať rozličné možnosti a postupy pri preklade.
V súvislosti s narastajúcim dopytom po vysokokvalitných prekladateľoch a tlmočníkoch pre potreby Európskej únie i medzinárodných firiem a inštitúcií sa zvyšujú aj nároky na vzdelávanie profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov v celom priereze oblastí, predovšetkým však v oblasti práva a ekonomiky.
Vzhľadom na to, že ani vysoká úroveň znalosti jazyka nepostačuje pre kvalitnú prekladateľskú a tlmočnícku činnosť, ak nie je podložená primeranými odbornými vedomosťami, absolvent programu Angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku disponuje nevyhnutnými vedomosťami zo základov teórie práva, obchodného, finančného a daňového, občianskeho, záväzkového, rodinného práva a práva duševného vlastníctva, ako aj z mikroekonómie a makroekonómie na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie.
Praktické schopnosti a zručnosti:
– schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní odbornej komunikácie,
– efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka – slovníky, výkladové slovníky, odborné príručky a časopisy, počítač (internet), paralelné a komparatívne prekladateľské korpusy
– pracovať na glosároch.


Britské a americké štúdiá

    Štúdium v magisterskom stupni študijného programu Britské a americké štúdiá ďalej rozvíja základné vedomosti v jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplínach, ktorých jadro bolo predstavené v bakalárskom stupni a ktorého zvládnutie je nevyhnutným predpokladom pokračovania štúdia v magisterskom stupni. Absolvent ovláda anglický jazyk na úrovni C2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v písomnom aj ústnom prejave.
V teoretickej rovine vo všetkých centrálnych oblastiach štúdia (jazykoveda, britská a americká literatúra a britské a americké štúdie) sa nadväzuje na poznatky, ktoré nadobudli absolventi v bakalárskej forme štúdia s cieľom ich zásadného rozvinutia v teoretickej ako aj kreatívnej rovine.
V jazykovednej časti sú kľúčovými disciplínami povinného jadra korpusová lingvistika ako metodologické východisko moderného lingvistického bádania, vývin anglického jazyka, základy psycholingvistiky a sociolingvistiky.
V literárnovednej časti je položený dôraz na metodológiu vedeckého výskumu literárnych diel, pozornosť sa venuje americkým etnickým literatúram ako výraznej charakteristiky americkej literatúry a vo vybraných kapitolách zo svetovej literatúry sa poskytne prierez významnými literárnymi dielami svetového významu.
V oblasti britských a amerických reálií sa hlavná pozornosť venuje súčasným USA a V. Británii a ich zahraničnej politike.
Okrem povinnej skladby majú študenti možnosť výberovej profilácie v súlade s výskumným zameraním záverečnej práce v predmetoch, ktoré predstavujú doplnenie a nadstavbu lingvistických a literárnovedných disciplín bakalárskeho stupňa.
Praktický aspekt štúdia je zameraný na rozvíjanie schopností a zručností lingvistickej a literárnej analýzy textu, prekladu EU textov, komunikatívnych zručností. Absolvent je pripravený preukázať schopnosť funkčnej syntézy teoretických a praktických poznatkov pri samostatnej analýze zvoleného lingvistického alebo literárneho problému pri obhajobe diplomovej práce.
Hlavným cieľom študijného programu Anglistika a amerikanistika v magisterskom stupni je príprava absolventov, ktorí
– sú pripravení pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelania v odbore: Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: anglistika
– sú pripravení na ďalšie lingvistické alebo literárnovedné pôsobenie v oblasti filologického výskumu, či už v individuálneho alebo tímového
– po doplnení pedagogického minima môžu získať spôsobilosť vyučovať anglický jazyk na prvom a druhom stupni
– sú schopní uplatniť sa na prekladateľskom trhu práce v rámci odborného prekladu a prekladu EU textov
Teoretické vedomosti absolventa:
– pozná a dokonale ovláda štruktúru jazykovedných a literárnovedných disciplín svojej predmetovej špecializácie
– je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického jazyka v praktickej i teoretickej rovine
– po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia je spôsobilý pre ďalšie vzdelávanie na 3. stupni vysokoškolského štúdia
Praktické schopnosti absolventa:
– má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku
– jeho všestranné vedomosti mu umožňujú aktívne sa podieľať na riešení odborných a vedecko-výskumných úloh spojených s disciplínami svojej predmetovej špecializácie
– získané vedomosti dokáže tvorivo aplikovať v oblasti, pre ktorú sa špecializoval
– má základné schopnosti a spôsobilosti potrebné pre využívanie informačno-komunikačných technológií.                


Filozofia

     Absolvent si osvojil sumu vedomostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia – dejiny filozofie, metafyzika, epistemológia, filozofická antropológia, sociálna filozofia, filozofia dejín, filozofia jazyka, filozofia mysle. Získal základné návyky pre samostatnú teoretickú prácu. Absolventi študijného programu filozofia sú spôsobilí úspešne vykonávať učiteľskú prax v predmetoch – filozofia, logika, resp. náuka o spoločnosti, pokiaľ si túto orientáciu výrazne dotovali v povinne voliteľnej a výberovej výučbe. Ovládajú základný obsah disciplín svojho študijného programu a sú oboznámení s metodologickými i metodickými problémami svojej špecializácie a v tejto súvislosti sú schopní ich preniesť do odborných a didaktických zámerov a cieľov. Majú primerané poznatky pre tvorbu metodických materiálov pre výučbu. Po úspešnom ukončení 2. stupňa štúdia môže absolvent pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia – doktorandskom, na základe prijímacích skúšok, ktoré stanovuje príslušná fakulta s akreditáciou pre tento stupeň vysokoškolského štúdia. Absolvent môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení – vládne i mimovládne humanitne orientované inštitúcie „tretieho sektora”, inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských periodík; vydavateľstvá odbornej spoločensko-vednej literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov); masmédia. Absolvent študijného programu filozofie by mal byť schopný vykonávať vedecko-výskumnú činnosť v oblasti humanitných štúdií.


História

     Absolventi študijného programu sú pripravení pracovať ako kvalifikovaní odborníci, historici, v múzeách, knižniciach, galériách, vedeckých ústavoch SAV, resp. iných inštitúcií, na vysokých školách, v kultúrno-spoločenských zariadeniach, zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť (agentúry, vydavateľstvá, fondy, spolky, domy kultúry), ďalej v masmédiách (publicistika, odborní redaktori v rozhlase a televízii), ako aj v špecializovaných orgánoch štátnej správy (ochrana pamiatok a pod.) a ako experti na históriu v ďalších organizáciách, resp. inštitúciách.
Absolventi majú rozsiahle vedomosti z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti, teoreticko-metodologické a metodické znalosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitné vykonávanie profesie historika. Absolventi sú pripravení tieto vedomosti a zručnosti ďalej rozvíjať pri praktickom uplatňovaní v podmienkach svojho pracovného zaradenia. Počas prípravy diplomovej práce, ktorá je zavŕšením celého štúdia, sa študent stáva špecialistom na konkrétnu problematiku, ktorú skúma s využitím literatúry a praktickou výskumnou činnosťou s využitím vedomostí a teoreticko-metodologické znalosti a zručnosti pri riešení problému v historickom výskume. Absolvent je pripravený výsledky svojho výskumu publikovať v podobe vedeckého textu.
Absolventi sú schopní uplatniť sa ako kvalifikovaní odborníci v oblasti historických vied, kooperovať s predstaviteľmi iných vedných disciplín ako členovia interdisciplinárneho pracovného tímu, pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania, udržiavať kontakt s najnovšími trendmi.


Slovakisticko-mediálne štúdiá

     Absolvent 2. stupňa (magisterského) študijného programu masmediálne štúdiá získa dostatočné teoretické vedomosti zo systému a fungovania verejnoprávnych a komerčných elektronických médií, z rozhlasovej a televíznej tvorby, z počítačových technológií, z teórie globalizácie a masovej a populárnej kultúry, ako aj zo širšieho estetického a pedagogicko-etického základu mediálnej komunikácie a špeciálne z akusticko-auditívnej komunikácie tak, že bude schopný interpretovať ich a aplikovať v praxi, čo mu umožní uplatniť sa:
– ako novinár, redaktor, hlásateľ, moderátor, dramaturg, scenárista a pod. v printových a elektronických médiách;
– ako tlačový tajomník a hovorca firiem, spoločenských a cirkevných inštitúcií;
– ako vydavateľský pracovník;
– v analytickej, koncepčnej a expertíznej práci v oblasti médií a marketingovej komunikácie;
– vo vládnych a mimovládnych mediálnych a marketingovo-mediálnych inštitúciách;
– ako vysokoškolský pedagóg mediálne zameraných predmetov.
Absolvent 2. stupňa (magisterského) študijného programu masmediálne štúdiá by mal zvládnuť:
– teóriu a prax interaktívnej šylistiky súčasnej slovenčiny s dôrazom na uplatnenie variability výrazových prostriedkov slovenčiny v mediálnej komunikácii;
– teoretické a praktické základy manažmentu a public relations;
– teoretické estetické pozadie mediálnej komunikácie;
– základy teórie masovej kultúry v jej filozofických, psychologických a sociologických súvislostiach;
– semiotiku masmediálneho textu;
– základy rozhlasovej, televíznej a filmovej tvorby;
– praktické zručnosti z rozličných odvetví masmediálnej činnosti;
– teoretické základy rétoriky a jej praktickej aplikácie;
– problematiku počítačovej techniky a digitalizácie médií;
– teóriu redigovania;
– pedagogický a didaktický rozmer mediálnej komunikácie.
Získané teoretické poznatky by sa pre absolventa mali stať cestou, ako sa zapojiť do tvorivej činnosti v oblastiach vymedzených profilom absolventa.


Politológia

     Absolvent študijného programu sa kompetentne orientuje v politologickej teórii a v politickej praxi. Sleduje trendy vývoja politickej vedy. Dokáže aplikovať poznatky príbuzných odborov vo svojom odbore. Vie stanovovať strategické ciele, kreovať politický vývoj a riadiť ho. Vie objektívne a nadstranícky analyzovať politické a spoločenské javy a procesy. Vyznačuje sa teoretickým politickým vedomím, vedomím súvislostí.
Rozlišuje medzi podobou faktov a hodnotení šírených profesionálnymi politikmi a masmédiami a často skreslených nižším stupňom poznania a individuálnymi záujmami od objektívneho nadstraníckeho vedeckého poznania. Sám vie formulovať názory, písať odborné články, štúdie, vystupovať na odborných podujatiach. Ovláda metódu systémovej analýzy, odhaľuje zdroje problémov a ich dôsledky.
K doplňujúcim vedomostiam, schopnostiam a zručnostiam absolventa patrí znalosť svetového jazyka, výborné vedomosti z oblasti práva a ekonómie im vytvárajú možnosť uplatniť sa v strategických národných a nadnárodných inštitúciách politického a spoločenského charakteru. Absolventi sú tiež schopní pokračovať v ďalšom stupni vysokoškolského vzdelávania, udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo svojom odbore.
Absolventi študijného programu sú pripravení pracovať ako vysokokvalifikovaní odborníci – politológovia, politickí analytici vo vedeckých ústavoch SAV, na vysokých školách, v štátnej správe ako riadiaci pracovníci, ako poradcovia politických strán, ako odborní garanti, resp. tvorcovia strategických štátnych koncepcií.


Psychológia

     Absolvent študijného programu rozumie teoretickým východiskám moderného diagnostikovania jednotlivých psychických funkcií a vlastností osobnosti a ovláda štandardné praktické postupy pri aplikovaní týchto východísk v praxi. Rovnako tak má žiaduci teoretický vhľad do princípov a mechanizmov modifikovania ľudského správania a ovláda aj základné algoritmy a techniky ktorými sa tieto princípy a mechanizmy uplatňujú v psychologickej praxi. Napokon, prehĺbenie teoretického poznania a ďalšie pokračovanie v získavaní zručností zameraných na metodológiu psychologického skúmania utvárajú predpoklady pre to, aby bol absolvent pripravený samostatne formulovať a riešiť výskumné problémy.


Sociálna práca

     Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Sociálnej práce bude schopný analyzovať a ujasňovať si rôzne teórie a aktuálne problémy, aplikovať vedomosti a poznanie v praxi, využívať výsledky výskumu v práci. Pomáhať pri poskytovaní rôznych druhov pomoci, pozorovať, chápať a interpretovať správanie a postoje, komunikovať v najrozličnejších okolnostiach, vyjednávať, utvárať vzťahy, rozvíjať spoluprácu, zastupovať záujmy iných. Rozhodovať a prijímať rozhodnutia s ohľadom na indivíduá, rodiny alebo skupiny, spolu s nimi, identifikovať rozhodnutia, ktoré vyžadujú predchádzajúcu konzultáciu s ostatným personálom, pôsobiť v rozhodovacom procese inštitúcie, organizácie, uskutočňovať rozhodnutia v spolupráci s inštitúciami alebo odborníkmi.
Bude pripravený pre výkon sociálno-správnych činností, ako aj sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej diagnostiky a prognózovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže; takisto foriem sociálnej pomoci, ako sú krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap. Bude metodologicky pripravený odborne a kriticky analyzovať problémy a v nadväznosti na to aplikovať primerané metódy, techniky a prostriedky pri práci v sociálnej sfére spoločnosti. Nadobudne tiež kompetencie (schopnosti, znalosti) zriaďovať, koordinovať a organizovať sociálne služby.


Učiteľské štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ
Magisterské štúdium

     Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho 10 kreditov za časť Pedagogika, 8 kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za spoločenskovedný základ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby. Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.

Ponuka učiteľských študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ

Slovenský jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu
Slovenský jazyk a literatúra – Anglický jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu
Anglický jazyk a literatúra Nemecký jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu
Nemecký jazyk a literatúra – Geografia
Nemecký jazyk a literatúra – Matematika
Anglický jazyk a literatúra – Matematika
Anglický jazyk a literatúra – Chémia
Anglický jazyk a literatúra – Geografia
Anglický jazyk a literatúra – Biológia
Anglický jazyk a literatúra – Informatika
Slovenský jazyk a literatúra – Matematika
Slovenský jazyk a literatúra – Chémia
Slovenský jazyk a literatúra – Geografia
Slovenský jazyk a literatúra – Biológia
Slovenský jazyk a literatúra – Informatika
Etická výchova – Nemecký jazyk a literatúra
Etická výchova – História
Etická výchova – Geografia
Etická výchova – Biológia
Etická výchova – Výchova k občianstvu
Etická výchova – Latinský jazyk a literatúra
Etická výchova – Slovenský jazyk a literatúra
História – Geografia
História – Biológia
História – Chémia
História – Matematika
História – Výchova k občianstvu
História – Slovenský jazyk a literatúra
História – Anglický jazyk a literatúra
História – Nemecký jazyk a literatúra
História – Informatika
Latinský jazyk a literatúra – Anglický jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – História
Latinský jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu
Nemecký jazyk a literatúra – Psychológia
Britské a americké štúdiá – Psychológia
Slovenský jazyk a literatúra – Psychológia
Filozofia – Psychológia
Aplikovaná etika – Psychológia
História – Psychológia

Profily absolventov učiteľských študijných programov

Učiteľstvo Anglického jazyka a literatúry v kombinácii

     Štúdium v magisterskom stupni študijného programu ďalej rozvíja základné vedomosti v jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplínach, ktorých jadro bolo predstavené v bakalárskom stupni a ktorého zvládnutie je nevyhnutným predpokladom pokračovania štúdia v magisterskom stupni. Absolvent ovláda anglický jazyk na úrovni C2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v písomnom aj ústnom prejave.
V teoretickej rovine vo všetkých centrálnych oblastiach štúdia (jazykoveda, britská a americká literatúra a britské a americké štúdie) sa nadväzuje na poznatky, ktoré nadobudli absolventi v bakalárskej forme štúdia s cieľom ich zásadného rozvinutia v teoretickej ako aj kreatívnej rovine.
V jazykovednej časti sú kľúčovými disciplínami povinného jadra korpusová lingvistika ako metodologické východisko moderného lingvistického bádania, vývin anglického jazyka, základy psycholingvistiky a sociolingvisti. Kľúčovým predmetom, ktorý nadväzuje na lingvistické poznatky získané na bakalárskom stupni, je jazyková typológia a univerzálie.
V literárnovednej časti je položený dôraz na metodológiu vedeckého výskumu literárnych diel, pozornosť sa venuje americkým etnickým literatúram ako výraznej charakteristiky americkej literatúry a vo vybraných kapitolách zo svetovej literatúry sa poskytne prierez významnými literárnymi dielami svetového významu.
V oblasti britských a amerických reálií sa hlavná pozornosť venuje súčasným USA a V. Británii a ich zahraničnej politike. Dôraz sa kladie na politické inštitúcie.
Okrem povinnej skladby majú študenti možnosť výberovej profilácie v súlade s výskumným zameraním záverečnej práce v predmetoch, ktoré predstavujú doplnenie a nadstavbu lingvistických a literárnovedných disciplín bakalárskeho stupňa.
Praktický aspekt štúdia je zameraný na rozvíjanie schopností a zručností lingvistickej a literárnej analýzy textu, prekladu EU textov, komunikatívnych zručností. Absolvent je pripravený preukázať schopnosť funkčnej syntézy teoretických a praktických poznatkov pri samostatnej analýze zvoleného lingvistického alebo literárneho problému pri obhajobe diplomovej práce.
Teoretické vedomosti absolventa:
– pozná a dokonale ovláda štruktúru jazykovedných a literárnovedných disciplín svojej predmetovej špecializácie
– je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického jazyka v praktickej i teoretickej rovine
– po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia je spôsobilý pre ďalšie vzdelávanie na 3. stupni vysokoškolského štúdia
Praktické schopnosti absolventa:
– má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku
– jeho všestranné vedomosti mu umožňujú aktívne sa podieľať na riešení odborných a vedecko-výskumných úloh spojených s disciplínami svojej predmetovej špecializácie
– získané vedomosti dokáže tvorivo aplikovať v oblasti, pre ktorú sa špecializoval
– má základné schopnosti a spôsobilosti potrebné pre využívanie informačno-komunikačných technológií

Učiteľstvo Etickej výchovy v kombinácii

     Absolvent nadobudne komplexné vedomosti, schopnosti a zručnosti pre učiteľskú kvalifikáciu a je spôsobilý úspešne a kvalifikovane vykonávať učiteľskú prax a profesiu učiteľa Etickej výchovy na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Absolvent získa odborovo-didaktické vzdelanie a pedagogickú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť edukačný proces Etickej výchovy. Je pripravený kvalifikovane vykonávať činnosti viažuce sa na pedagogickú prácu s ľuďmi, vyžadujúce prosociálne konanie, empatiu, sociálnu tvorivosť.
Absolvent študijného programu disponuje fundamentálnymi teoretickými vedomosťami, praktickými zručnosťami a získa základné návyky pre samostatnú prácu učiteľa etickej výchovy, metodika pre predmet Etická výchova, či špecializovaného pracovníka verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.
Má potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre didaktickú transformáciu obsahov svojej špecializácie, pre tvorbu metodických materiálov pre výučbu, pre tvorbu kurikulárnych projektov v svojej predmetnej oblasti. Je spôsobilý rozvíjať u žiakov sociálne, morálne a psychologické zručnosti, sociálnu tvorivosť, pozitívnu sebareflexiu a hodnotenie iných, empatiu, asertivitu a prosocialitu.

Učiteľstvo Histórie v kombinácii

     Študent získava podrobný prehľad vo vybraných oblastiach svetových a slovenských dejín od praveku cez starovek a stredovek až po súčasnosť. Absolvent taktiež nadobudne základy z didaktiky dejepisu, teoretické znalosti a praktické zručnosti pri výučbe dejepisu. V priebehu štúdia by mali poslucháči získať prehľad o súčasných trendoch daného odboru a poznať najvýznamnejšie diela domácich i zahraničných autorov. Absolventi odboru získajú poznatky z propedeutických historických disciplín a základné poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti. Absolventi odboru dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Zvládnu koncipovanie odborných textov (na úrovni magisterskej práce). Absolventi odboru sú schopní samostatne riešiť úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi činnými v príbuzných povolaniach. Absolventi majú predpoklady naplniť základný cieľ vzdelávania 2. stupňa vysokoškolského štúdia, a to vyučovanie dejepisu na základných a stredných školách.

Učiteľstvo Latinského jazyka a literatúry v kombinácii

     Absolvent je schopný pôsobiť ako učiteľ latinského jazyka na úrovni sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah odboru a jeho širšie kultúrne a sociálne súvislosti. S týmto obsahom vie narábať a dokáže ho projektovať pre didaktické zámery, je schopný participovať na príprave metodických materiálov pre výučbu.
Rozsah vedomostí absolventa
– pozná základný obsah disciplíny, t. j. poznatky o latinskom a gréckom jazyku, dejinách gréckej a latinskej literatúry, prehĺbené poznatky o grécko-latinskej civilizácii a jej recepcii.
– praktické ovládanie latinského jazyka
– samostatne projektuje a realizuje výučbu latinského jazyka
– vie adaptovať vzdelávacie programy na konkrétne podmienky
– tvorivé aplikovanie poznatkov v praxi
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:
– dokáže sa ďalej samostatne vzdelávať
– udržuje kontakt s vývojom disciplíny
– dokáže pracovať v učiteľskom kolektíve.

Učiteľstvo Nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

     Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými kompetenciami, ktoré ho predurčujú na pôsobenie ako učiteľa nemčiny na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. V rámci alternatívnych jednotiek (povinne voliteľných predmetov) získa okrem toho dobrú teoretickú a praktickú bázu i na pôsobenie v iných spoločenskovedných oblastiach.
Absolvent má dobrý prehľad o reáliách, histórii, kultúre a aktuálnom dianí v krajinách cieľového jazyka. Je náležite vybavený jazykovými spôsobilosťami a disponuje vysokou komunikatívnou kompetenciou študovaného jazyka. Ovláda všetky jeho roviny tak v synchrónnom ako i diachrónnom priereze a v ich vzájomnej prepojenosti, jazykovednú terminológiu, štruktúru a normu spisovného jazyka. Plynulo a na primeranej úrovni komunikuje v písanej i hovorenej podobe, produkuje obsahovo-tematicky a intencionálne adekvátne texty bežných štylistických rovín. Disponuje rozsiahlou slovnou zásobou, slovnými a vetnými modelmi, ktoré sú predpokladom kreativity pri produkcii a reprodukcii cudzojazyčného textu. Pozná relevantné smery, významné osobnosti a diela literatúry nemecky hovoriacich krajín. Ovláda terminológiu literárnej vedy a teórie, primerane a na odbornej úrovni analyzuje literárne diela z hľadiska témy, motívov, štýlu, estetických, morálnych a ideových hodnôt.
Systematická pedagogicko-psychologická a metodicko-didaktická príprava, ktorú získal v priebehu magisterského štúdia, mu umožňuje projektovať, realizovať, analyzovať a výrazne inovovať vyučovací proces a prispievať tak k zvyšovaniu jeho efektívnosti. Absolvent pozná modernú didaktickú techniku, najnovšie informačné a komunikačné technológie, využíva ich v praxi a prispieva tak k rozvoju informačnej gramotnosti žiakov. Má návyk permanentného vzdelávania, sleduje beletristickú, časopiseckú, odbornú a lexikografickú literatúru svojho odboru i aktuálne dianie v krajinách cieľového jazyka a takto získané informácie a poznatky efektívne využíva vo vyučovacom procese.
Popri kľúčových teoretických vedomostiach, ktoré absolvent nadobúda v rámci povinných disciplín, mu študijný program umožňuje získať i špecializované poznatky, ktorých sprostredkovanie úzko súvisí s vedecko-výskumným zameraním učiteľov katedry. V rámci kontaktnej lingvistiky ide na jednej strane o prehĺbený synchrónno-diachrónny pohľad na fungovanie nemčiny ako jazyka dorozumievania a spísomňovania na našom území a na jej nárečia, na druhej strane o hlbšie pochopenie špecifík odborného jazyka a možnosť aplikácie získaných teoretických vedomostí v oblasti odborného prekladu v konfrontácii s materinským či ďalším študovaným jazykom. V rámci literárnovedných a literárnohistorických disciplín sa frekventant oboznámi najmä s druhmi a žánrami nemeckej literatúry resp. literatúry pre deti a mládež, po nemecky písanou literatúrou. Významnou súčasťou profilu absolventa je aj interkultúrna komunikácia. Doplňujúce vedomosti, spôsobilosti a schopnosti môže frekventant štúdia získať i v rámci projektových lingvistických a literárnych a didakticky zameraných seminárov študovaného jazyka.

Učiteľstvo Psychológie v kombinácii

     Absolventi dôkladne ovládajú poznatky základných a aplikovaných psychologických disciplín, sú metodicky, didakticky, sociálno-osobnostne pripravení na výkon práce v učiteľskej praxi. Sú schopní poskytovať pomoc pri riešení relevantných problémov žiakov a učiteľov vo vzťahu k jednotlivcovi a skupine. Sú pripravení implementovať zásady etiky práce učiteľa, psychohygieny, rozvoja pozitívnej školskej klímy vo vzťahu k vlastnej práci, ale aj byť v tomto smere nápomocní vedeniu škôl vo vzťahu kolegom.
Absolventi učiteľstva psychológie v kombinácii sú pripravení pre prácu výchovných poradcov, pre prácu v oblasti prevencie rizikového správania žiakov, pre ďalšie špecializačné štúdium školskej psychológie.

Učiteľstvo Slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

     Absolvent ovláda základné teoreticko-metodologické postupy jazykovedného a literárnovedného bádania so schopnosťou ich aplikácie v širokých dimenziách jazykovej praxe a v komplexnom oblúku literárnej komunikácie; má primerané vedomosti o základných jazykových rovinách, o všeobecnolingvistickom a literárnoteoretickom základe poznatkov zo slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry; dokáže analyzovať jazykový text v jeho špecifických funkciách a literárny text z hľadiska jeho hodnotových, eticko-estetických signálov; disponuje základnými vedomosťami o slovenskej histórii, kultúre a umení; disponuje suverénnym zvládnutím ortoepickej a ortografickej normy v slovenčine umožňujúcim uplatnenie v spoločenskokomunikačnej, odbornej a kultúrno-osvetovej praxi vyžadujúcej tieto kompetencie;dôkladne ovláda základnú štruktúru a teoretický obsah disciplín svojej predmetovej špecializácie, je spôsobilý uplatniť sa vo vedecko-výskumnej a odbornej praxi.
Praktické schopnosti absolventa:
– má všestranné komunikačné schopnosti v slovenskom jazyku (aj so základnou komparáciou s iným slovanským, resp. neslovanským jazykom);
– jeho vedomosti mu umožňujú aktívne sa zúčastňovať na riešení úloh spojených s disciplínami svojej predmetovej špecializácie;
– po využití možností ďalšej profilácie, výberom z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov získa dôležité lingvistické, literárnointerpretačné, komunikatívne a terminologické zručnosti (opierajúce sa o zvládnutie normy a kodifikácie) pre svoje ďalšie uplatnenie;
– disponuje základnými praktickými návykmi a zručnosťami využívanými v disciplínach svojej špecializácie;
– využitím možností profilovania sa získa špecifické poznatky a zručnosti pre svoje uplatnenie na odborných pracoviskách;
– možnosťou profilovania sa získa špecifické poznatky a zručnosti pre svoje uplatnenie pri využívaní informačno-komunikačných technológií
Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa magisterského medziodborového štúdia:
– má návyk permanentného vzdelávania sa;
– je schopný interpretácie odborných a umeleckých textov z disciplín predmetovej špecializácie;
– vie efektívne komunikovať a kooperovať v pracovnom tíme;
– má základné komunikačné kompetencie na účinkovanie v špeciálnom sociokomunikačnom prostredí a pri narušenej komunikácii.

Učiteľstvo Výchovy k občianstvu v kombinácii

     Absolvent si osvojil sumu vedomostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia – dejiny filozofie, metafyzika, epistemológia, filozofická antropológia, sociálna filozofia, filozofia dejín, filozofia jazyka, filozofia mysle. Získal základné návyky pre pedagogickú činnosť. Ovládajú základný obsah disciplín svojho študijného programu a sú oboznámení s metodologickými i metodickými problémami svojej špecializácie a v tejto súvislosti sú schopní ich preniesť do odborných a didaktických zámerov a cieľov. Majú primerané poznatky pre tvorbu metodických materiálov pre výučbu. Po úspešnom ukončení 2. stupňa štúdia môže absolvent pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia – doktorandskom, na základe prijímacích skúšok, ktoré stanovuje príslušná fakulta s akreditáciou pre tento stupeň vysokoškolského štúdia. Absolvent môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení – vládne i mimovládne humanitne orientované inštitúcie ”tretieho sektora”, inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských periodík; vydavateľstvá odbornej spoločensko-vednej literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov); masmédia. Absolvent študijného programu filozofie by mal byť schopný vykonávať vedecko-výskumnú činnosť v oblasti humanitných štúdií.


Študuj na UPJŠ