Prejsť na obsah

Rozširujúce štúdium ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE

2minút, 44sekúnd

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka 4-semestrálne rozširujúce štúdium ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE.

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania sú absolventi vysokoškolského magisterského štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov, študijného programu Učiteľstva psychológie v kombinácii

Doba trvania štúdia: 280 vyučovacích hodín, ktoré sú zhrnuté do 4 týždňov výučby

Ukončenie vzdelávacieho programu: Štúdium je ukončené záverečnou skúškou, obhajobou záverečnej práce zo školskej psychológie pred najmenej trojčlennou komisiou, ktorú menuje rektor univerzity a následným získaním vysvedčenia o kvalifikačnom vzdelávaní.

Odborná garantka rozširujúceho štúdia školskej psychológie: prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.

Profil absolventa: Absolvent si rozšíri, prehĺbi a doplní najnovšie progresívne teoretické a praktické vedomosti z aplikovanej psychologickej disciplíny – školskej psychológie a získa špecifické poznatky, zručnosti a spôsobilosti pre prácu školského psychológa v školách a v školských zariadeniach. Profil absolventa zodpovedá popisu práce odborného zamestnanca (138/2019 Z.z.), podľa ktorej „Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vykonáva a) vykonáva psychologickú diagnostiku, b) poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie, c) poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, d) spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov, e) poskytuje súčinnosť psychológovi“.


Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium

Podanie prihlášky: do 15. 7. príslušného roku
Poplatok za celé štúdium: 1 400,- Eur (v jednej sume sa platí dvojsemestrálny poplatok, t.j. 700,- Eur).

Vyplnenú záväznú prihlášku a potrebné dokumenty (životopis, notársky overený diplom – neplatí pre absolventov UPJŠ) je potrebné poslať na adresu:
Dekanát FF UPJŠ, študijné oddelenie
Ing. Jana Quitková
P. O. Box A-29
Šrobárova 2
040 59 Košice

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 31. 8. príslušného roku.
Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku rozširujúce štúdium, ak počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie, nebude dostatočný.


Harmonogram štúdia 2022/2023 – 2023/2024

Dátum otvorenia kurzu: 12. 9. 2022

Termíny blokovej výučby:
1. blok: 12. 9. 2022 – 16. 9. 2022
2. blok: 20. 2. 2023 – 24. 2. 2023
3. blok: 11. 9. 2023 – 15. 9. 2023
4. blok: 26. 2. 2024 – 1. 3. 2024

Záverečná skúška a obhajoba práce: august 2024

Harmonogram štúdia 2023/2024 – 2024/2025

Dátum otvorenia kurzu: 4. 9. 2023

Termíny blokovej výučby:
1. blok: 4. 9. 2023 – 8. 9. 2023
2. blok: 19. 2. 2024 23. 2. 2024
3. blok: 9. 9. 2024 13. 9. 2024
4. blok: 17. 2. 2025 21. 2. 2025

Záverečná skúška a obhajoba práce: august 2025

Harmonogram štúdia 2024/2025 – 2025/2026

Dátum otvorenia kurzu: 2. 9. 2024

Termíny blokovej výučby:
1. blok: 2. 9. 2024 – 6. 9. 2024
2. blok: 3. 2. 2025 7. 2. 2025
3. blok: 8. 9. 2025 12. 9. 2025
4. blok: 2. 2. 2026 6. 2. 2026

Záverečná skúška a obhajoba práce: august 2026

Spätná väzba na výučbu v rámci rozširujúceho vzdelávania školskej psychológie

Máte otázky?

Radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

Ing. Jana Quitková

jana.quitkova@upjs.sk

055/234 7120


Študuj na UPJŠ