UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Dôležitá informácia pre študentky a študentov z Ukrajiny

 

Milé študentky a milí študenti z Ukrajiny,

s veľkým znepokojením sledujeme vojnové udalosti vo Vašej krajine a chceme Vám vyjadriť podporu v týchto ťažkých chvíľach.
Viacerí z Vás sa nachádzajú na území Ukrajiny a situácia Vám zatiaľ neumožňuje navštevovať prezenčnú výučbu. Z tohto dôvodu Vám umožníme pokračovanie vzdelávania na našej fakulte v osobitnom režime vzhľadom na špecifickosť daného študijného programu.
Prosím, kontaktujte svojich vyučujúcich, aby Vám mohli nastaviť individuálny spôsob realizácie Vašich študijných povinností.
V prípade problémov a otázok, prosím, kontaktujte prodekana pre pedagogickú činnosť prof. PhDr. Eugena Andreanského, PhD. (eugen.andreansky@upjs.sk).

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 25.02.2022