UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia

Nový APVV projekt na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Aj v tomto pandemickom období prebieha na našej katedre viacero projektov. Jedným z nich je aj grantový projekt APVV-19-0244 s názvom – Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia, ktorého garantom je prof. Ján Gbúr. V audiopredstavení projektu sa dozviete nielen o jeho hlavných cieľoch a smerovaní na najbližšie štyri roky, ale najmä informácie o vedeckom výskume jednotlivých členov riešiteľského kolektívu, ktorí pôsobia na domovskej UPJŠ v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove, Slovenskej akadémii vied i Akadémii vied Českej republiky.

Riešiteľský tím, vzhľadom na neľahké obdobie, v ktorom momentálne žijeme, komunikuje v týchto mesiacoch najmä prostredníctvom online platforiem a aj toto auditívne predstavenie je výsledkom spolupráce takmer bez osobného stretnutia. 

 

Audiopredstavenie projektu si môžete v dvoch častiach vypočuť tu:

Časť 1:

https://www.upjs.sk/public/media/24255/Predstavenie%20projektu%20APVV%20FINAL%20MP3%20VERZIA%20cast1.mp3

Časť 2:

https://www.upjs.sk/public/media/24255/Predstavenie%20projektu%20APVV%20FINAL%20MP3%20VERZIA%20cast%202.mp3

 

V rámci APVV projektu vyšla elektronická verzia monografie Maša Haľamová v triáde Dar - Červený mak - Smrť tvoju žijem v anglickom preklade, ktorá je výsledkom dlhodobej výskumnej spolupráce doc. PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD. a  PhDr. Ivety Bónovej, PhD. Zámerom projektu je sprístupniť slovenskú poetku slovakistom a záujemcom o slovenskú poéziu v zahraničí.

 

Monografiu si môžete pozrieť TU


 Informácia bola prvýkrát publikovaná 18.01.2021


 

Posledná aktualizácia: 10.05.2022