UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie 2009/2010

 

Katedra germanistiky FF UPJŠ
v spolupráci s partnerským Inštitútom germanistiky na Univerzite v Regensburgu

medzinárodná konferencia

Perspektívy zahraničnej germanistiky

25. - 26. februára 2010, Košice


Košický samosprávny kraj v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ

vedecká konferencia

Migrácia – chudoba – nezamestnanosť
a ich sociálne aspekty

11. decembra 2009 od 8.30 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho kultúrneho centra Mestskej časti Košice Juh


Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Katedra sociálnej práce a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
v spolupráci s
Košickým samosprávnym krajom

medzinárodná vedecká konferencia a konferencia mladých vedeckých pracovníkov

Sociálno – patologické javy a možnosti sociálnej práce

20. novembra 2009, Košice


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia  FF UPJŠ,
Katedra psychológie FF UPJŠ,
v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV
organizuje

Pracovno-odborné stretnutie pracovníkov UPJŠ
s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl

Psychológia v škole

5. novembra 2009
Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach a Slovenské filozofické združenie pre SAV v Bratislave

III. medzinárodná filozofická konferencia

HEGEL V KONTEXTOCH HEIDEGGEROVEJ A PATOČKOVEJ FILOZOFIE

1. - 2. októbra 2009, Košice


Vedecká konferencia

Dohoda o výmene obyvateľstva
medzi Československom a Maďarskom(1946 – 1948)
– osudy slovenských a maďarských presídlencov

16. – 17. septembra 2009, Košice


Medzinárodná vedecká konferencia

Univerzálie a typológia v slovotvorbe

16. – 18. augusta 2009

  

Posledná aktualizácia: 04.12.2015