Prejsť na obsah

Konferencie 2009/2010

1minút, 11sekúnd

 

Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s partnerským Inštitútom germanistiky na Univerzite v Regensburgu
medzinárodná konferencia
Perspektívy zahraničnej germanistiky
25. – 26. februára 2010, Košice


Košický samosprávny kraj
v spolupráci s Katedrou sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Migrácia – chudoba – nezamestnanosť a ich sociálne aspekty
11. decembra 2009


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s
Košickým samosprávnym krajom
medzinárodná vedecká konferencia a konferencia mladých vedeckých pracovníkov
Sociálno – patologické javy a možnosti sociálnej práce
20. novembra 2009, Košice


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV
organizuje
Pracovno-odborné stretnutie pracovníkov UPJŠ
s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl
Psychológia v škole
5. novembra 2009


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
 a Slovenské filozofické združenie pre SAV v Bratislave
III. medzinárodná filozofická konferencia
HEGEL V KONTEXTOCH HEIDEGGEROVEJ A PATOČKOVEJ FILOZOFIE
1. – 2. októbra 2009, Košice


Vedecká konferencia
Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom(1946 – 1948)
– osudy slovenských a maďarských presídlencov
16. – 17. septembra 2009, Košice


Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzálie a typológia v slovotvorbe
16. – 18. augusta 2009


Študuj na UPJŠ