UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Napíš list – poteš srdce

 

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa študentky a študenti Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zapojili do krásnej iniciatívy Knižnice pre mládež mesta Košice pod názvom Napíš list, poteš srdce. Jej cieľom je vyvolať povedomie spolupatričnosti a úcty k starším. Listy boli zabalené a zaslané poštou do knižnice, ktorá ich postúpi zariadeniam pre seniorov.

Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
KSP FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 06.10.2022