UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zo života Filozofickej fakulty

Za docentkou Oľgou Sabolovou

S hlbokým zármutkom sme prijali bolestnú správu o úmrtí našej vzácnej kolegyne, spoluzakladateľky a bývalej vedúcej Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ doc. PhDr. Oľgy Sabolovej, CSc., mim. prof., ktorá nás navždy opustila 31. januára 2021.