UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Za docentkou Eleonórou Dzurikovou

Sie ist nun frei und unsere Tränen wünschen ihr Glück.
Johann Wolfgang von Goethe

Už je slobodná a naše slzy jej želajú šťastie.
Johann Wolfgang von Goethe

S veľkým zármutkom sme sa dozvedeli o úmrtí našej drahej kolegyne doc. PhDr. Eleonóry Dzurikovej, CSc., ktorá nás opustila 31. decembra 2020. Jej odchod nás hlboko zasiahol.

Eleonóra Dzuriková sa narodila v roku 1939 a študovala germanistiku a slovakistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Po dlhšom študijnom pobyte na Technickej univerzite v Drážďanoch ukončila v roku 1984 doktorandské štúdium pod vedením prof. Dr. Viliama Schwantnera, CSc., v roku 1990 jej bol po úspešnom habilitačnom konaní na Univerzite Komenského udelený titul docent.

Eleonóra Dzuriková pôsobila dlhé roky ako docentka a odborná asistentka na Technickej univerzite v Košiciach. V rokoch 1990 – 1992 učila na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty v Prešove. V 90. rokoch viedla Katedru cudzích jazykov na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Košiciach. Bola spoluzakladateľkou germanistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2007 aktívne podporovala ako docentka budovanie nášho germanistického pracoviska.

V oblasti lingvistiky sa Eleonóra Dzuriková zaoberala hlavne syntaxou, lexikológiou a odborným jazykom. Ako rodenej Medzevčanke a vynikajúcej znalkyni nemeckých menšín jej na srdci osobitne ležal výskum ich histórie, kultúry a nárečí.

Obdivuhodné boli nielen jej znalosti z oblasti germanistiky a slovakistiky, ale aj z histórie a kultúry, ako sú umenie a hudba. Patrila ku generácii, ktorá mala to šťastie, že sa jej dostalo klasického vzdelania. Mnohé jej študentky a mnohí jej študenti mohli v rámci rôznych disciplín profitovať zo širokého spektra jej vedomostí.

Eleonóra Dzuriková bola múdra dáma, ktorá vždy konala s rozvahou a pokojom. Neodmysliteľne k nej patril jej zmysel pre trpezlivosť a vyrovnanosť, ktorý ju neopustil ani na sklonku života. Za to si zasluhuje náš veľký obdiv.

Eleonóra Dzuriková nám vedela vždy poradiť a bola našou dôvernou a srdečnou priateľkou a kolegyňou. Stratili sme láskavého človeka. Jej bohatá múdrosť a šarm nám budú bolestne chýbať. Z hĺbky duše ďakujeme za jej podporu a v našich srdciach si s úctou navždy uchováme spomienku na ňu.

Úprimne súcitíme s jej rodinou.

PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
vedúca Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 04.01.2021