UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Za docentkou Oľgou Sabolovou

 

31. januára 2021 nás vo veku nedožitých 76 rokov navždy opustila dlhoročná spolupracovníčka doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. (14. 3. 1945 v Prešove – 31. 1. 2021 v Košiciach). Jej miesto vedúcej katedry bolo pri vzniku Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie v roku 2006 (v rámci Ústavu sociálnych a filologických vied UPJŠ v Košiciach) a následne pri znovuobnovení Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach nezastupiteľné.
Na čele KSSFaK FF UPJŠ stála v rokoch 2007 – 2011. Počas pracovne vyťažených rokov s plným nasadením formovala pedagogický a vedecký potenciál nášho pracoviska. Dodnes si nesieme osobitnú stopu jej účinkovania, zvýraznenú v mnohých z nás nielen vďaka intenzívnym priateľsko-kolegiálnym vzťahom, ale aj vďaka študentským rokom, keď nás na vysokoškolskej pôde odborne usmerňovala a ľudsky formovala. Vždy s neúnavným nasadením.
Doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof., študovala v rokoch 1963 – 1968 na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – dejepis). V roku 1977 obhájila titul PhDr., v roku 1996 CSc. a v roku 1999 bola habilitovaná.
V rokoch 1968 – 1989 pôsobila na gymnáziu v Košiciach (dnes Poštová). V rokoch 1989 – 1996 bola pracovníčkou Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 1997 na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 1996 – 1997 pôsobila ako lektorka a prednášateľka slovenskej literatúry na Jagelovskej univerzite v Krakove.
Pracovala v oblasti literárnovedného výskumu a literárnovednej štylistiky so zameraním na interpretáciu umeleckých textov. Publikovala množstvo vedeckých štúdií doma i v zahraničí. Z jej monografických prác, ktoré zásadne ovplyvňovali metodiku analýzy kompozície a tvarových dispozícií prozaického textu, patrili k najvýznamnejším Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy (1999) a Interpretačné variácie umeleckého textu (2005; v spoluautorstve J. Sabola a F. Ruščáka).
Doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof., už nie je medzi nami, no jej pedagogický odkaz v nás ostane dlho živý...
Česť jej pamiatke!

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 01.02.2021