UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Veda a výskum

 

Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Habilitačné konanie a inauguračné konanie

Ďalšie kvalifikačné postupy

Profesor emeritus

Projekty

Vedecká rada FF UPJŠ

Cena dekanky

Edičná činnosť

Publikačná činnosť

Časopisy na FF UPJŠ

Etická komisia

Medzinárodná spolupráca - výskumné laboratóriá

Špičkový tím FF UPJŠ

Road Map FF UPJŠ

Konferencie a semináre

Správy o vedeckovýskumnej činnosti fakulty

Odporúčané stránky

 

Posledná aktualizácia: 21.11.2022