UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zoznam profesorov, ktorým bol na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach udelený čestný titul „profesor emeritus“


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 29. 5. 2020 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul „profesor emeritus“:

prof. h. c. prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 29. 5. 2020 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul „profesor emeritus“:

prof. Ing. Júliusovi Zimmermannovi, CSc.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 10. 3. 2017 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul „profesor emeritus“:

Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 05.02.2021