Prejsť na obsah

Uskutočnili sa slávnostné imatrikulácie prvákov

1minút, 29sekúnd

    Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa uskutočnili v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach imatrikulačné slávnosti, ktorých sa zúčastnili študenti prvého ročníka doktorského štúdia Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo. Prítomných bolo viac ako päťsto z celkového počtu 611 prvákov.
    Slávnostný akt imatrikulácie podčiarkuje zodpovednosť, s akou majú študenti pristupovať k príprave na svoje budúce povolanie. Vo svojom imatrikulačnom sľube sľubujú plniť si riadne svoje študentské povinnosti, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej lekárskej fakulty, študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno svojej Alma mater a nedopustiť sa ničoho, čím by ho poškodili.
    Po jeho slávnostnom zložení boli študenti menovite predstavení imatrikulačnému kolégiu a vypočuli si príhovor dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. ktorý podotkol, že imatrikulácia je príležitosťou k zamysleniu sa nad tým, čo nových študentov v najbližších rokoch čaká, vytýčeniu vlastných cieľov a prijatie záväzkov na ďalšie roky štúdia. „Čakajú vás roky strávené v posluchárňach a praktikárňach, pričom sa tréma a strach budú striedať s radosťou, no zároveň to budú nezabudnuteľné roky študentského života… Prajem Vám, aby čas prežitý na tejto Alma mater bol jedným z najkrajších období Vášho života,“ zaželal prítomným dekan Daniel Pella.

 


Študuj na UPJŠ