Prejsť na obsah

Oslávili sme 75. výročie založenia Lekárskej fakulty UPJŠ

3minút, 43sekúnd

V stredu 11. októbra sa uskutočnili oslavy 75. výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých súčasťou bolo dopoludňajšie slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF v historickej posluchárni LF na ulici Dr. Kostlivého a popoludní sa konal slávnostný program spojený s odovzdaním ocenenia pre  jubilujúcich pracovníkov UPJŠ LF v Aule LF na Triede SNP 1.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF v historickej posluchárni LF na ulici Dr. Kostlivého sa konalo za prítomnosti ctených pozvaných hostí, medzi ktorými boli prorektori UPJŠ, prodekani Lekárskej fakulty, dekani a prodekani ďalších fakúlt UPJŠ, členovia akademických senátov, akademickí funkcionári UPJŠ, zástupcovia univerzitných pracovísk, hostia z iných univerzít a fakúlt, emeritní profesori, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, riaditelia a námestníci výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, zástupcovia ústavov Slovenskej akadémie vied a ďalší milí hostia.
Hostiteľom osláv bol dekan prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a promótorom slávnostnej vedeckej rady bol prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD. V úvode pozdravil prítomných prostredníctvom videa rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý sa nemohol osobne zúčastniť osláv 75. výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ – vo svojej reči vyzdvihol význam jubilujúcej Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a zaprial jej, aby naďalej napredovala a aby bola vždy veľká radosť a česť byť jej zamestnancom a študentom.               

Nasledoval slávnostný príhovor dekana Lekárskej fakulty prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., v ktorom vyzdvihol osobu a prínos profesora Jána Kňazovického pre vznik lekárskej fakulty v Košiciach a spomenul dôležité míľniky v jej histórii. Následne dekan LF prečítal pozdravný list od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorá zagratulovala vedeniu, pracovníkom a študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach k významnému jubileu.
Program pokračoval príhovormi predstaviteľov lekárskych fakúlt, po ktorých odovzdal dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. pri príležitosti  75. výročia  založenia  Lekárskej  fakulty UPJŠ v Košiciach Pamätné plakety a Pamätné listy zástupcom 27 akademických pracovísk a partnerských  inštitúcií.

Po ukončení oficiálnej časti slávnostného zasadnutia pri príležitosti 75. výročia vzniku  Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nasledoval krátky kultúrny program v podaní sláčikového kvarteta Fusion Bows Quartet, ktoré zahralo tri pôsobivé skladby a po ňom uviedol dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., nasledujúci odborný program pozostávajúci zo štyroch prednášok.

Popoludní sa konal slávnostný program spojený s odovzdaním ocenenia pre  jubilujúcich pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ v Aule LF na Triede SNP 1, ktorého sa zúčastnili okrem ďalších pozvaných hostí aj pracovníci kliník, ústavov a iných pracovísk Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Súčasťou programu bol slávnostný príhovor dekana UPJŠ LF prof. MUDr Petra Jarčušku, PhD., ktorý prítomným zamestnancom prečítal pozdrav od prezidentky SR Zuzany Čaputovej,  odovzdávanie ocenení jubilujúcim pracovníkom, kultúrny program v podaní sláčikového kvarteta Fusion Bows Quartet a sólistky Beáty Bakalárovej slávnostné prednášky rozdelené do dvoch blokov.

Slávnostný program v Aule ukončil svojim príhovorom predseda Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. a následne sa konal raut pre všetkých zúčastnených hostí vo vestibule.

Viac: Tlačová správa


Študuj na UPJŠ