Prejsť na obsah

História kliniky

3minút, 54sekúnd

V apríli 1981 bola otvorená na Triede SNP 1, nová Fakultná nemocnica s poliklinikou, kde primárkou Anestéziologicko – resuscitačného oddelenia bola MUDr. Kornélia Kunayová, CSc. V roku 1989 sa primárom stal MUDr. Emilián Gramata. Po jeho odchode sa primárom stal MUDr. Juraj Hura.

V máji 1996 Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie pri FNsP Triede SNP č. 1 bolo menované na Kliniku anestéziológie a resuscitácie, od roku 1999 so zmeneným názvom podľa koncepcie odboru na I. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. V januári 1997 bol do funkcie prednostu po výberovom konaní menovaný doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Vo funkcii zástupkyne prednostu pre vedecko-pedagogickú prácu bola do roku 2007 odborná asistentka MUDr. Antigona Studená, CSc. Po odchode do dôchodku v roku 2005 prebrala jej funkciu odborná asistentka MUDr. Judita Capková, PhD. V máji 1998 sa po desaťročnom pôsobení v Snine na pracovisko vrátila MUDr. Monika Grochová, PhD., ktorá sa stala zástupkyňou prednostu pre liečebnú starostlivosť. Od januára 2009 pôsobí ako odborná asistentka UPJŠ LF. Od januára 2009 je zástupkyňou prednostu pre liečebnú starostlivosť, resp. primárkou kliniky MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH.

Predmet anestéziológia a resuscitácia sa do roku 1990 vyučoval na Lekárskej fakulte UPJŠ iba v rámci výučby chirurgie. Na jeseň v roku 1990 dekanát LF UPJŠ v Košiciach rozhodol o zaradení výučby anestéziológie a resuscitácie ako samostatného povinného predmetu pre všeobecné lekárstvo, ktorý sa končí skúškou. Výučba bola zverená MUDr. Antigone Studenej, CSc. Jednosemestrálna výučba pôvodne pre 4. ročník pozostávala z 12 hodín prednášok a 12 hodín praktických cvičení. Od školského roku 1991/1992 bol predmet vyučovaný v 5. ročníku všeobecného lekárstva. Pre veľký záujem študentov medicíny v roku 1996 týždenný počet praktických cvičení vzrástol zo 14 hodín na 28 hodín a v roku 1998 vzrástol aj počet prednášok na 28 hodín. Výučba je počas praktických cvičení obohacovaná aj o názorné ukážky princípov resuscitácie na tréningových modeloch. Od roku 2013 sa do výučby zaradil simulátor pacienta SimMan. Anestéziológia a resuscitácia v zubnom lekárstve sa vyučuje od roku 2006. Klinika vyučuje aj predmet Prvá pomoc v prvom ročníku všeobecného a 2 ročníku zubného lekárstva a predmet Anestéziológia a resuscitácia vo viacerých odboroch bakalárskeho a magisterského štúdia. V júni 2010 bolo Ministerstvom zdravotníctva SR vydané osvedčenie o akreditácii postgraduálneho špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor anestéziológia a intenzívna medicína. V roku 1998 pracovníci kliniky vydali stručné učebné texty pre študentov medicíny. Od roku 2001 a 2004 Firment, Studená a kolektív vydali mnohé reedície vysokoškolských učebných textov Anestéziológia a intenzívna medicína, do ktorých kapitolami prispeli nielen iní slovenskí odborníci, ale aj viacerí lekári košickej I. KAIM. V roku 2008 doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. a MUDr. Judita Capková, PhD. vydali monografiu ,,Jednodňová anestetická starostlivosť.

Od roku 2003 sú na I. KAIM organizované workshopy v zabezpečovaní dýchacích ciest a od roku 2007 školenia lekárov a záchranárov v nových resuscitačných postupoch. V januári 2009 sa konal prvýkrát Košický kurz regionálnej anestézie v spolupráci s Anatomickým ústavom UPJŠ LF, ktorý zaznamenal už 10. konaní. Od roku 2009 organizuje I. KAIM v 6-ročných cykloch kurzy CEEA, ktorého súčasťou je vydanie zborníka prednášok. V máji 1998 I. KAIM organizovala v Košiciach 6. kongres Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny a v máji 2001 a v októbri 2016 spoluorganizovala Transplantačný kongres. Klinika zorganizovala v Košiciach v rokoch 2005 a 2006 Kongresy Slovenskej spoločnosti pre parenterálnu a enterálnu výživu a kurzy zabezpečovania dýchacích ciest pod patronátom britskej spoločnosti Difficult Airways Society – DAS (v roku 2015) a European Airway Management Society – EAMS (v roku 2016).

Klinika sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na diagnostiku a liečbu pacientov s ťažkou sepsou, umelú výživu u kriticky chorých, na umelú ventiláciu a na široké využívanie regionálnych anestéziologických techník, aktívne sa podieľa na transplantačnom programe.


Študuj na UPJŠ