Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

1minút, 32sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): chirurgia

Ste zvedaví a hľadanie odpovedí je pre vás zábavou i zmyslom života? Potom je tu práve pre vás štúdium III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) na našej klinike v študijnom programe Chirurgia, ktoré môže byť také, ako si ho sami naplánujete. Môžete sa zapojiť do výskumných projektov prácou vo výskumnom tíme alebo pracovať samostatne na klinike, či v rámci spolupráce využiť akékoľvek vedecko-výskumné pracovisko UPJŠ LF podľa Vášho záujmu. V každom prípade budete pod záštitou svojho školiteľa riešiť témy, ktoré si sami vyberiete a hľadať odpovede na otázky, predovšetkým v oblasti odboru chirurgie.

Študijný program chirurgia je na klinike akreditovaný od roku 2004.

Doktorandské štúdium sa zameriava na užšiu špecializáciu a prehĺbenie teoretických a vedeckých poznatkov prípravy odborníka v oblasti chirurgie a jej jednotlivých pododborov (všeobecná chirurgia, cievna chirurgia, kardiochirurgia, úrazová chirurgia, neurochirurgia, ortopédia, urológia, plastická chirurgia a anesteziológia.)

Štúdium je ukončené obhajobou dizertačnej práce a priznaním vedeckého titulu PhD. Doktorandi sú na našej klinike súčasťou výskumných tímov projektov VEGA, KEGA a APVV. Vedecká výchova je realizovaná pod vedením skúsených pracovníkov kliniky v spolupráci s inými pracoviskami LF (teoretické ústavy a klinické pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Združená tkanivová banka a pod.). Naši študenti pravidelne absolvujú zahraničné stáže, zúčastňujú sa domácich i zahraničných konferencií, kde môžu prezentovať svoje vedecko-výskumné výsledky.


Študuj na UPJŠ