Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium (PhD.) – III. stupeň štúdia

0minút, 53sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): neurológia

Odporúčaný študijný plán

Typ predmetu *
Názov predmetu
Kredity Ukončenie
P Anglický jazyk pre doktorandov LF 10 skúška
P Metodológia výskumu a štatistika 10 skúška
P Neurológia 10 skúška
P Neurofyziológia a neurogenetika 10 skúška
PV Spánková medicína 5 skúška
PV Neuropsychiatria 5 skúška
PV Neurodegeneratívne ochorenia 5 skúška
PV Neurofarmakológia 5 skúška
V Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov 5 skúška
V Ďalšími výberovými predmetmi sú všetky výberové predmety ponúkané v doktorandských študijných programoch na UPJŠ v Košiciach 5 skúška

 

* P – povinný predmet, PV – povinne voliteľný, V – voliteľný predmet

Odporúčaný študijný plán pre študijný odbor VL


Študuj na UPJŠ