Prejsť na obsah

Výskum

0minút, 49sekúnd

Ťažiskom výskumnej činnosti pracoviska je problematika primárnych, sekundárnych a terciárnych implantácii umelých kĺbových náhrad (hodnotenie faktorov vplývajúcich na životnosť aloplastík – remodelačné zmeny periprotetickej kosti v závislosti na type implantátu, kvalite kostného tkaniva a pod., využitie počítačovej navigácie pri implantáciách endoprotéz, možnosti riešenia kostných defektov v periprotetickej kosti).

Výskumná činnosť pracoviska je zameraná aj na možnosti využitia metód tkanivového inžinierstva pri liečbe poškodenia kĺbovej chrupky (pomocou kultivovaných autológnych chondrocytov a autológnych trombocytárnych regeneračných faktorov) a kostných defektov rôznej etiológie (nezhubné nádory, nádorom podobné afekcie, poruchy kostného hojenia, kostné nekrózy) pomocou autológnych kmeňových buniek. Výskum v tejto problematike prebieha v úzkej spolupráci so Združenou tkanivovou bankou LF UPJŠ a UN LP Košice.


Študuj na UPJŠ