Prejsť na obsah

Projekty

1minút, 51sekúnd

APVV-17-0017
Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov.
Zodpovedný spoluriešiteľ za LF UPJŠ: Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., mim. prof.
2018 – 2022

VVGS-2018-737
Poruchy spánku ako determinanty hlavných depresívnych porúch a pracovného stresu medzi pracovníkmi na zmeny a vodičmi: prevalencia, etiológia, vplyv na zdravie a sledovanie
Vedúci projektu: MUDr. Marek Varga, PhD.
Spoluriešiteľ: MUDr. Slavomír Perečinský, PhD., doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.,
2018 – 2019

VEGA 1/0584/16
Závislosť medzi zastúpením PNMK a pomerom LBP/sCD14 v krvnom sére u pacientiek s karcinómom prsníka.
Spoluriešiteľ: MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
2016

VEGA 1/0198/13
Klinicko-epidemiologická štúdia etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení (Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód molekulovej biológie a sérológie.
Spoluriešiteľ: Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
2013 – 2016

Contract to elaborate a Report on the current situation in relation to occupational diseases‘ systems in the EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects.
2012

VEGA 1/1065/11
Hodnotenie toxikologického a environmentálneho rizika vybraných prípravkov na ochranu rastlín u zvierat a ľudí.
Zodpovedný riešiteľ za LF UPJŠ: Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Spoluriešiteľ: MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
2011 – 2013

Memorandum
Memorandum o liečebno – preventívnej a vedecko – výskumnej spolupráci. – uzatvorené medzi LF UPJŠ a Kúpele Štós, a.s. s cieľom vytvoriť predpoklady pre budúce uzatvorenie zmluvy na podporu realizácie vedecko – výskumných projektov z fondov EÚ.
2010

KEGA 20063/4260/06
Hygiena – Environmentálna medicína – vysokoškolská učebnica, modernizácia edukačného procesu pre novotvorené VŠ smery, učebne texty harmonizované s požiadavkami predmetu a novou legislatívou EU v oblasti ochrany zdravia.
Spoluriešiteľ: Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
2006 – 2010

APVV 20-047705
Kardio-pulmonálno-cerebrálna resuscitácia a autoresuscitácia voluntárnymi a reflexnými lapavými dychmi a kašľom.
Spoluriešiteľ: Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
2006 – 2010


Študuj na UPJŠ