Prejsť na obsah

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

1minút, 37sekúnd
Rastislavova 43, 041 90 Košice, Tel./fax: +421 55 615 2699 English version

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP v Košiciach poskytuje zdravotnú starostlivosť osobám ohrozeným alebo postihnutým chorobami zapríčinenými fyzikálnymi, chemickými, biologickými, psychosociálnymi faktormi práce a pracovného prostredia. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu študentom všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a verejného zdravotníctva LF UPJŠ v Košiciach. Klinika je akreditovaným pracoviskom pre špecializačné štúdium v odbore pracovné lekárstvo. Vedecko-výskumná činnosť kliniky je zameraná na moderné diferenciálno diagnostické postupy profesionálnych pneumopatií, priemyselných a enviromentálnych intoxikácií a profesionálnych ochorení postihujúcich podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém. Veľká pozornosť je venovaná hodnoteniu profesijných faktorov v etiológii „work related diseases“.

Prioritou liečebnopreventívnej činnosti kliniky je diagnostikovanie a liečba chorôb z povolania ako aj profesionálnych i neprofesionálnych intoxikácií a iných ochorení súvisiacich s prácou, dispenzarizuje pacientov s chorobami z povolania a ohrozením chorobou z povolania. Poskytuje informácie pre lekárov o možnostiach diagnostiky a liečby akútnych intoxikácií.

Vykonáva špecializované diagnostické pracovno-lekárske výkony prostredníctvom prístrojov, vrátane funkčnej diagnostiky pľúcnych funkcií, funkčnej diagnostiky cievneho systému pri chorobách z povolania a toxikologických laboratórnych analýz a ďalších vyšetrení pri otravách.

V súčasnosti klinika disponuje 22 lôžkami a 5 odbornými ambulanciami, referenčným laboratóriom v odbornom zameraní profesionálne ochorenia dýchacieho systému. Klinika je odborným garantom pre referenčné laboratórium v odbornom zameraní priemyselná toxikológia, organizačne začleneného do OLM. Od roku 2006 je odborným garantom UN L. Pasteura v poskytovaní pracovnej zdravotnej služby.


Študuj na UPJŠ