Prejsť na obsah

Neurovedy

1minút, 14sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.2.16 Neurovedy na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. Ústav farmakológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. I. interná klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc. Ústav farmakológie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof. IV. interná klinika LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. I. interná klinika LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc. Katedra klinickej farmakológie SZU Bratislava
MVDr. Ivo Vanický, PhD. Ústav farmakológie LF UK Bratislava
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. Neurologická klinika LF UK Bratislava
MUDr. Judita Orendáčová, CSc. Klinika detí a dorastu JLF UK Martin

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
4.2.16 Neurovedy

Por. č. Meno a priezvisko
1. MVDr. Daša Čížková, CSc.
2. RNDr. Peter Filipčík, CSc.
3. doc. MUDr. Miroslavy Gajdoš, CSc., mim. prof.
4. doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof.
5. Ing. Jozef Hanes, PhD.
6. prof. MUDr. Darina Kluchová, CSc.
7. prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc.
8. RNDr. Nadežda Lukáčová, CSc.
9. doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc., mim. prof.
10. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
11. prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
12. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
13. prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, CSc.
14. RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
15. prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
16. MVDr. Ivo Vanický, PhD.
17. doc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc.
18. MVDr. Norbert Žilka, PhD.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ