Prejsť na obsah

Štátne skúšky

0minút, 56sekúnd

Dizertačná skúška je štátnou skúškou a je verejná. Prihlášku na dizertačnú skúšku doktorand podáva prostredníctvom AiS2 v čase:

  • doktorand v dennej forme štúdia – do 24 mesiacov od začiatku štúdia; doktorand v externej forme najneskôr do troch rokov od začiatku štúdia.
  • doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu vypracovanú na dizertačnú skúšku.

Podmienkou udelenia súhlasu na vykonanie dizertačnej skúšky je ukončenie študijnej časti v predpísanej skladbe predmetov a získanie najmenej 90 kreditov.

Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou a musí sa vykonať najneskôr do 31. augusta v poslednom akademickom roku štandardnej dĺžky doktorandského štúdia.
Obhajoba dizertačnej práce v nadštandardnej dĺžke sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch rokov od uplynutia štandardnej dĺžky štúdia, pričom sa musí uskutočniť najneskôr do 31. augusta druhého roka jeho nadštandardnej dĺžky štúdia.


Študuj na UPJŠ