Prejsť na obsah

Obhajoba dizertačnej práce

0minút, 48sekúnd

Pri písaní práce postupovať podľa Čl. 18 Študijného poriadku doktorandského štúdia.

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce na príslušný referát rektorátu alebo dekanátu, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, ak získal najmenej 210 kreditov, ak štúdium v dennej forme je štvorročné a v externej päťročné, bez zarátania kreditov prideľovaných za obhajobu dizertačnej práce.
Žiadosť študent podáva najneskôr 3 mesiace pred plánovaným skončením svojho doktorandského štúdia.

Pokyny a formuláre

  • Zoznam materiálov k obhajobe dizertačnej práce
  • Všetky potrebné formuláre nájdete na jednom mieste: Formuláre
    • Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce
    • Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (s návrhom oponentov)
    • Vzor prvej a druhej strany dizertačnej práce
    • Vzor prvej a druhej strany autoreferátu

Študuj na UPJŠ