Prejsť na obsah

Dizertačná skúška

1minút, 0sekúnd

Pri písaní práce postupovať podľa Čl. 17 Študijného poriadku doktorandského štúdia.

Doktorand v dennej forme sa prihlasuje* na dizertačnú skúšku (DS) v predstihu, najneskôr do 24 mesiacov od začiatku doktorandského štúdia.
Doktorand v externej forme sa prihlasuje* na DS v predstihu, najneskôr do 3 rokov od začiatku doktorandského štúdia.
Podmienkou udelenia súhlasu na vykonanie DS je ukončenie študijnej časti v predpísanej skladbe predmetov a získanie najmenej 90 kreditov, ak štúdium v dennej forme je štvorročné a v externej forme päťročné.

*Za prihlásenie sa považuje:

  • odovzdanie žiadosti o povolenie dizertačnej skúšky,
  • odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške v 2 exemplároch (hrebeňová väzba),
  • odovzdanie elektronickej verzie práce (v pdf).

Rozsah práce: minimálne 30 strán textu. Podklady k DS je potrebné odovzdať na Oddelenie pre vedu a výskum UPJŠ LF.

Pokyny a formuláre


Študuj na UPJŠ