Prejsť na obsah

Grantový systém študentov ŠVOČ

0minút, 25sekúnd

Rozhodnutie dekana č. 2/2011 ktorým, sa vydáva Štatút vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej fakulty pre študentov dennej formy prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na UPJŠ Lekárskej fakulte

Formuláre:
Príloha č. 1: Formulár žiadosti o grant GSŠ
Príloha č. 2: Formulár oponentského posudku GSŠ
Príloha č. 3: Formulár Záverečná správa z riešenia projektu GSŠ


Študuj na UPJŠ