UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Štúdium na fakulte

Lekárska fakulta (ďalej LF) je jednou z piatich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita“) a druhou najstaršou LF na Slovensku.

V súčasnom období patrí UPJŠ LF k najlepším univerzitným vzdelávacím inštitúciám na Slovensku, absolventi ktorej majú dobrú povesť doma i v zahraničí. Hlavným poslaním LF je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov.

V rámci pregraduálneho vzdelávania sú na fakulte akreditované študijné programy: bakalárske, magisterské a doktorské a v rámci postgraduálneho vzdelávania je možné absolvovať doktorandské štúdium v štyroch študijných odboroch a 11 študijných programoch. Fakulta umožňuje záujemcom aj zvýšenie kvalifikácie v rámci rigorózneho konania ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných špecializačných programoch a akreditovaných certifikačných študijných programoch.

Posledná aktualizácia: 01.06.2022