UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História ústavu

Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach začal svoju činnosť dňom 1. augusta 1949. Jeho založením a vedením bol poverený asistent Ústavu pre normálnu a topografickú anatómiu LF UK v Bratislave MUDr. Vladimír Munka. S riadnym vyučovaním sa začalo 1. 10. 1949 aj napriek všetkým priestorovým, materiálnym a personálnym ťažkostiam. Postupne sa situácia stabilizovala a z pôvodných asistentov - študentov, sa po promócii stali riadni vysokoškolskí učitelia, z ktorých viacerí zostali na ústave natrvalo. Časom sa vybudovali nové praktikárne a pitevne a vytvorili sa podmienky pre kvalitnú výučbu anatómie.

Z učiteľov, ktorí sa významným spôsobom podieľali na budovaní ústavu, pôsobili na ústave aj dlhšie časové obdobie a postupne si zvyšovali svoju kvalifikáciu boli: prof. MUDr. V. Munka, DrSc., prof. MUDr. A. Gomboš, DrSc., doc. MUDr. A. Gregor, CSc., MUDr. J. Skokan, MUDr. J. Ďurovičová, CSc., doc. MUDr. M. Kočišová, CSc., prof. MUDr. K. Schmidtová, CSc., prof. MUDr. D. Kluchová, PhD.

Doterajší prednostovia ústavu:

  • Prof. MUDr. V. Munka, DrSc., 1949 - 1986
  • Prof. MUDr. A. Gomboš, DrSc., 1986 - 1992
  • Doc. MUDr. M. Kočišová, CSc., 1992 - 2004
  • Prof. MUDr. K. Schmidtová, CSc., 2004 - 2008
  • Prof. MUDr. D. Kluchová, PhD., 2008 - 2016
  • Doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., od r. 2016

V roku 2010 sa s podporou dekana Lekárskej fakulty, prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. významne zlepšilo priestorové aj materiálové vybavenie Ústavu anatómie. V prvej etape boli zabezpečené požiadavky na bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci inštaláciou ventilačného zariadenia v priestoroch pitevní a v miestnostiach praktikární. V druhej etape sa na Ústave anatómie uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia výučbových priestorov, počas ktorej boli vymenené podlahy a obklady stien vo všetkých pitevniach, praktikárňach, v miestnostiach určených na experimentálnu prácu, ako aj v miestnostiach určených pre prácu s počítačmi. Všetky spomenuté miestnosti boli vybavené novými osvetľovacími telesami a žalúziami, čo nielen zvýšilo ich estetickú úroveň, ale vzhľadom k blízkosti obytných blokov, zároveň umožnilo dodržanie etických kritérií pri práci s kadávermi v pitevniach.

V roku 2012 bola vedecko-výskumná činnosť Ústavu anatómie podporená inštalovaním konfokálneho mikroskopu. Pri práci s týmto mikroskopom spolupracujú vedeckí pracovníci, pedagógovia aj doktorandi Ústavu anatómie s kolegami z ďalších pracovísk Lekárskej fakulty, aj s pracovníkmi iných fakúlt UPJŠ.

Pre skvalitnenie pedagogickej práce bol Ústav anatómie vybavený sadou moderných anatomických modelov, ktoré značnou mierou prispeli k uľahčeniu náročného pedagogického procesu, akým výučba anatómie pre študentov medicíny vždy bola.

Posledná aktualizácia: 24.05.2016