Prejsť na obsah

História

3minút, 27sekúnd

Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach začal svoju činnosť dňom 1. augusta 1949. Jeho založením a vedením bol poverený asistent Ústavu pre normálnu a topografickú anatómiu LF UK v Bratislave MUDr. Vladimír Munka. S riadnym vyučovaním sa začalo 1. 10. 1949 aj napriek všetkým priestorovým, materiálnym a personálnym ťažkostiam. Postupne sa situácia stabilizovala a z pôvodných asistentov – študentov, sa po promócii stali riadni vysokoškolskí učitelia, z ktorých viacerí zostali na ústave natrvalo. Časom sa vybudovali nové praktikárne a pitevne a vytvorili sa podmienky pre kvalitnú výučbu anatómie.

Z učiteľov, ktorí sa významným spôsobom podieľali na budovaní ústavu, pôsobili na ústave aj dlhšie časové obdobie a postupne si zvyšovali svoju kvalifikáciu boli: prof. MUDr. V. Munka, DrSc., prof. MUDr. A. Gomboš, DrSc., doc. MUDr. A. Gregor, CSc., MUDr. J. Skokan, MUDr. J. Ďurovičová, CSc., doc. MUDr. M. Kočišová, CSc., prof. MUDr. K. Schmidtová, CSc., prof. MUDr. D. Kluchová, PhD.

Doterajší prednostovia ústavu:

  • Prof. MUDr. V. Munka, DrSc., 1949 – 1986
  • Prof. MUDr. A. Gomboš, DrSc., 1986 – 1992
  • Doc. MUDr. M. Kočišová, CSc., 1992 – 2004
  • Prof. MUDr. K. Schmidtová, CSc., 2004 – 2008
  • Prof. MUDr. D. Kluchová, PhD., 2008 – 2016
  • Doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., od r. 2016

Od roku 2010 sa s podporou vtedajšieho vedenia LF zlepšilo priestorové aj materiálové vybavenie Ústavu anatómie. Boli zabezpečené požiadavky na BOZP zamestnancov inštaláciou ventilačného zariadenia v priestoroch pitevní a v praktikárňach. V ďalšej etape sa uskutočnila rekonštrukcia všetkých výučbových priestorov aj miestností určených na experimentálnu prácu a prácu s počítačmi. Všetky spomenuté miestnosti boli vybavené novými osvetľovacími telesami a žalúziami, čo zvýšilo ich estetickú úroveň a umožnilo dodržať aj etické kritéria pri práci s kadávermi v pitevniach.

V roku 2012 bola vedecko-výskumná činnosť Ústavu anatómie podporená inštalovaním konfokálneho mikroskopu. Konfokálny mikroskop je využívaný nielen pracovníkmi Ústavu anatómie a to vedeckými pracovníkmi, pedagógmi a doktorandami ale aj vedeckými pracovníkmi a kolegami z ďalších pracovísk Lekárskej fakulty, ako aj pracovníkmi iných fakúlt UPJŠ.

Pre skvalitnenie pedagogickej práce bol Ústav anatómie vybavený modernými anatomickými modelmi, ktoré prispievajú k uľahčeniu náročného pedagogického procesu, akým výučba anatómie pre študentov medicíny vždy bola a je.

Skvalitnenie predmetu súvisí aj s odbornou literatúrou určenou pre študentov a lekárov. Učitelia v rámci svojej vedeckej práce pripravujú moderné učebné texty v spolupráci s lekármi z praxe a aj týmto spôsobom sa snažia o rozvoj predmetu.

V roku 2019-20 prebehla na ústave náročná generálna oprava priestorov suterénu, kde sa skladuje všetok materiál na výučbu. Táto oprava bola nielen časovo ale aj finančne náročná. Finančné krytie poskytlo vedenie LF pod vedením prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. Táto prestavba poviedla k modernizácii uskladňovania materiálu, ľahšej každodennej manipulácii s materiálom a tým aj ku skvalitneniu výučby. Prispela tiež k zvýšeniu dôstojnosti výučby anatómie na ľudských telách.

Aj keď Ústav anatómie prešiel za posledné roky výraznými zmenami, stále sa ukazujú možnosti ako zlepšovať pedagogický proces aj pracovné prostredie. Je našou povinnosťou pozerať sa stále dopredu, lebo stále platí citát vynikajúceho českého anatóma Ladislava Borovanského (1897 – 1971) : „Lekár, ktorý neovláda anatómiu, sa podobá krtkovi. Obaja pracujú v tme, obaja zanechávajú po sebe kopčeky hliny.“


Študuj na UPJŠ