UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Doktorandské práce

Aktuálne riešené doktorandské práce

Téma: Výskyt superoxiddismutáz (SODs) a katalázy (CAT) v preimplantačných embryách.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Mária Kačmárová
Forma ašpirantúry: externá (2020-2025)
Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.

Téma: Zmapovanie vybraných antioxidačných enzýmov v nádoroch pankreasu.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Marko Vrzgula
Forma ašpirantúry: externá (2020-2025)
Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.

Téma: Šírenie karcinómu prostaty do anatomických štruktúr malej panvy.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Michaela Uhrinová Vukušičová
Forma ašpirantúry: externá (2020-2025)
Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.

Téma: Morfologické štruktúry ložiskovo zahustenej mliečnej žľazy v mamografickom obraze doplnené ultrazvukovým vyšetrením a klinickým statusom pacienta.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Paulína Kubalcová
Forma ašpirantúry: externá (2019-2024)
Školiteľ: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.

Téma: Vplyv cytostatickej liečby na liekovú rezistenciu u chemicky indukovaného karcinómu mliečnej žľazy potkana.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MVDr. Alena Pastornická
Forma ašpirantúry: interná (2018-2022)
Školiteľ: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.

Téma: Výskyt vybraných glutatiónoperoxidáz v pohlavných orgánoch a preimplantačných embryách samíc potkanov.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MVDr. Andrea Kreheľová
Forma ašpirantúry: interná (2018-2022)
Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.

Téma: Imunohistochemická detekcia vybraných glutatiónperoxidáz v kolorektálnom karcinóme človeka.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: Mgr. Andriana Pavliuk-Karachevtseva
Forma ašpirantúry: externá (2018-2023)
Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.

Téma: Morfologické variácie tretieho molára a jeho vzťah k okolitým anatomickým štruktúram.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MDDr. Boris Verba
Forma ašpirantúry: externá (2018-2023)
Školiteľ: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.

Téma: Výskyt orofaciálneho rázštepu a s ním spojených dentálnych anomálií.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MDDr. Gabriela Verbová
Forma ašpirantúry: externá (2018-2023)
Školiteľ: doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

Téma: Lokalizácia primárneho tumoru ako prognostický a prediktívny biomarker v liečbe mCRC.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Róbert Biel
Forma ašpirantúry: externá (2017-2022)
Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.

Téma: Morfologické zmeny ako príčina bolesti v orofaciálnej oblasti.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MDDr. Branislav Borza
Forma ašpirantúry: externá (2017-2022)
Školiteľ: doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

Téma: Morfologická štúdia prognostických faktorov karcinómu hrubého čreva.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Zuzana Kováčová
Forma ašpirantúry: externá (2016-2021)
Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.

Téma: Posudzovanie náhlych úmrtí so zameraním na morfologické nálezy.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Ingrid Nerantzakis
Forma ašpirantúry: externá (2016- ) prerušené štúdium
Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.

Téma: Angiogenéza pri karcinóme mliečnej žľazy a jej korelácia s CD163+ makrofágmi asociovanými s tumorom a hormonálnymi receptormi. 
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Zuzana Benetinová
Forma ašpirantúry: externá (2015- ) prerušené štúdium
Školiteľ: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.

Téma: Štruktúry autonómneho nervového systému a ich význam v klinickej praxi.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Stanislav Matéffy 
Forma ašpirantúry: externá (2014- ) prerušené štúdium
Školiteľ: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.

Téma: Morfológia zubných koreňov a endodontické ošetrenie.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MDDr. Jana Ferková
Forma ašpirantúry: externá (2014- ) prerušené štúdium
Školiteľ: doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

Obhájené doktorandské práce

Téma: Morfologické nálezy v pľúcach u nedonosených a donosených novorodencov.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Dorota Sopková
Forma ašpirantúry: externá (2017-2022)
Školiteľ: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Rok ukončenia: 2020

Téma: Aplikovaná anatómia orofaciálnej oblasti.
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia.
Doktorand: MDDr. Mirela Rozprávková
Forma ašpirantúry: externá (2013-2020)  
Školiteľ: doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Rok ukončenia: 2020

Téma: Anatómia a patologická anatómia parodontu v závislosti od stavu orálneho zdravia.
Študijný odbor: 7.1.2 Anatómia histológia a embryológia
Doktorand: MDDr. Mária Matuševská
Forma ašpirantúry: externá (2014-2019)
Školiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Rok ukončenia: 2019

Téma: Vplyv antioxidačných enzýmov na priebeh reprodukčného procesu u samcov potkana.
Študijný odbor: 7.1.2 Anatómia histológia a embryológia
Doktorand: Mgr. Františka Horváthová
Forma ašpirantúry: interná (2012-2016)
Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.
Rok ukončenia: 2016

Téma: Vplyv retinoidov na neurogenézu vybraných oblastí kôry mozgu.
Študijný odbor: 7.1.2 Anatómia histológia a embryológia
Doktorand: MVDr. Natália Hvizdošová
Forma ašpirantúry: interná (2011-2015)
Školiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Rok ukončenia: 2015

Téma: Zmapovanie mechanizmov rezistencie nádorových buniek v karcinómoch pľúc za účelom zlepšenia terapie a prognózy.
Študijný odbor: 7.1.2 Anatómia histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Jozef Muri
Forma ašpirantúry: externá (2008-2013)
Školiteľ: doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Rok ukončenia: 2013

Téma: Štúdium mechanizmov rezistencie nádorových buniek karcinómu prsníka a ich vplyv na terapiu a prognózu ochorenia.
Študijný odbor: 7.1.2 Anatómia histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Janka Vecanová, PhD.
Forma ašpirantúry: externá (2008-2013)
Školiteľ: doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Rok ukončenia: 2012

Téma: NO-závislé štruktúry hipokampu a ich zmeny v postnatálnom vývoji.
Študijný odbor: 7.1.2 Anatómia histológia a embryológia
Doktorand: MUDr. Tatiana Špakovská, PhD.
Forma ašpirantúry: interná (2008-2012)
Školiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Rok ukončenia: 2012

Téma: Vplyv teratogénnych faktorov na bunkové línie miechy v rôznych štádiách ontogenézy potkana.
Študijný odbor: 7.1.2 Anatómia histológia a embryológia
Doktorand: RNDr. Petr Patlevič, PhD.
Forma ašpirantúry: interná (2007 - 2011)
Školiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Rok ukončenia: 2011

Posledná aktualizácia: 08.04.2021