Prejsť na obsah

Výskum

2minút, 35sekúnd

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je zameraná na tieto výskumné oblasti:

  • Štúdium edukačných metód za účelom skvalitnenia výučby anatómie slovenských aj zahraničných študentov podľa odporúčania odborníkov Európskej únie. Ide o aktuálnu požiadavku súčasnosti nielen pre náročnosť osvojenia si vedomostí z anatómie, ale aj pre koordináciu prístupov pri výučbe študentov v slovenskom a v anglickom jazyku. Cieľom je dôkladné poznanie základných štruktúr ľudského tela s implementáciou ich významnosti v medicínskej praxi.
  • Riešenie problematiky mozgovo-kompatibilného učenia, ktoré sa zaoberá možnosťami efektívneho učenia s využitím najnovších poznatkov o mozgu. Hlavným cieľom projektu je naučiť študenta učiť sa  tak, aby čo najlepšie využil potenciál svojho mozgu, trávil učením menej času a  uchoval poznatky v dlhodobej pamäti.
  • Príprava komplexnej vysokoškolskej učebnice (študijného materiálu) so zakomponovaním ultrasonografie do praktickej výučby anatómie – korelácia anatomického a ultrasonografického obrazu orgánov a štruktúr za fyziologického stavu. Výsledok – úzke prepojenie teoretického predmetu anatómia s klinickou praxou, konkrétne s ultrasonografickým vyšetrením, ktoré je dnes neoddeliteľnou súčasťou základných vyšetrovacích metód v mnohých medicínskych odboroch.
  • Štúdium vybraných proteínov ako možných prediktívnych, ale aj prognostických biomarkerov v súvislosti s karcinómom prsníka. Výskum je zameraný na βIII-tubulín, karbonickú anhydrázu IX, p53 a survivin. Ako experimentálny model sa používa chemicky indukovaný karcinóm mliečnej žľazy u samíc potkana, ktoré sú následne liečené paclitaxelom a doxorubicínom. Expresia týchto proteínových markerov je sledovaná pred a po cytostatickej liečbe. Na stanovenie hladín vybraných proteínov v nádorovom  tkanive je používaná imunohistochemická metóda. Na hodnotenie expresie proteínov v periférnej krvi sa využíva metóda ELISA.
  • Štúdium výskytu antioxidačných enzýmov glutatiónperoxidáz u experimentálnych zvierat. Výskum je zameraný na zistenie prítomnosti týchto enzýmov v pohlavných orgánoch a v preimplantačných embryách samíc potkanov a ich prípadný vplyv na vznik infertility.
  • Štúdium vplyvu krátkodobého a dlhodobého podávania entacapone, inhibítora COMT, na aktivitu antioxidačných enzýmov a na ukazovatele oxidačného stresu v organizme experimentálnych zvierat. Cieľom výskumu je zistiť zmeny v hladinách pohlavných hormónov a zmeny v reprodukčných parametroch samcov potkana.
  • Ústav anatómie spolupracuje s ďalšími ústavmi LF UPJŠ, Ústavom histológie a embryológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Neurobiologickým ústavom SAV.

Študuj na UPJŠ