UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Významné vedecko-výskumné výsledky pracoviska

Certifikát MŠVVaŠ SR za excelentne realizovaný a ukončený projekt KEGA 3/7291/09 (MVDr. Květuše Lovásová, PhD.)

Výskum

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je zameraná na tieto výskumné oblasti:

  • Štúdium edukačných metód za účelom skvalitnenia výučby anatómie slovenských aj zahraničných študentov podľa odporúčania odborníkov Európskej únie. Ide o aktuálnu požiadavku súčasnosti nielen pre náročnosť osvojenia si vedomostí z anatómie, ale aj pre koordináciu edukačných prístupov pri výučbe študentov v slovenskom a anglickom jazyku. Cieľom je dôkladné poznanie základných štruktúr ľudského tela s implementáciou ich významnosti v medicínskej praxi.
  • Štúdium proteínov zodpovedných za liekovú rezistenciu nádorov ako u človeka tak aj u experimentálnych zvierat. U človeka je výskum zameraný na stanovovanie proteínov v karcinóme mliečnej žľazy, pľúc, obličiek a kolorektálnom karcinóme. U zvierat sa imunohistochemicky sledujú vybrané proteínové markery u samíc potkana s chemicky navodeným karcinómom mliečnej žľazy.
  • Štúdium vplyvu podávania deprenylu, inhibítora MAO-B, na počet spermií, ich DNA fragmentáciu, počet narodených mláďat, hladiny hormónov FSH, LH a testosterón u samcov potkana. Zároveň je zisťovaná aktivita a lokalizácia antioxidačných enzýmov SOD a CAT v semenníku potkana za fyziologických aj experimentálnych podmienok.
  • Štúdium vplyvu chronického užívania vitamínu A na nervový systém juvenilného organizmu. Funkčné zmeny centrálneho nervového systému sú detegované použitím špecifických behaviorálnych testov, v ktorých sa vyhodnocujú základné prvky správania jedinca, ako sú pohybová a exploračná aktivita, fyzická zdatnosť, emočné správanie a pamäťové funkcie. Morfologické zmeny sú zaznamenávané v štruktúrach limbického systému, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na riadení správania organizmov. Rozsah zmien je sledovaný použitím histologických, imunohistochemických a kolokalizačných metód a vyhodnocovaný konfokálnym mikroskopom. Súčasne je hodnotený aj rozsah oxidačného stresu, ktorý určuje miera poškodenia DNA cirkulujúcich lymfocytov a aktivácia antioxidačných enzýmov.
  • Štúdium problematiky ischemicko a ischemicko-reperfúzneho poškodenia nervovej sústavy. Na modeli ložiskovej ischémie mozgu u potkana je monitorovaná závislosť dĺžky ischemických a ischemicko-reperfúznych podmienok na šírenie poškodenia do vzdialených funkčne a anatomicky prepojených oblastí mozgu a CNS. Zároveň na základe týchto parametrov je hodnotený aj celkový systémový a funkčný dopad na postihnutého jedinca.
  • Ústav anatómie spolupracuje ďalšími ústavmi LF UPJŠ, PF UPJŠ, Ústavom histológie a embryológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Neurobiologickým ústavom SAV
Posledná aktualizácia: 31.01.2017