UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Projekty

Aktuálne projekty

Názov úlohy: KEGA grant 018UPJS-4/2021, Ultrasonografická anatómia periférnych nervov a ciev
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Doba riešenia: 2021-2023

Názov úlohy: Grant VVGS-2021-1739, Ľudské telo - vstupná brána do Anatomického múzea 
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Slávka Flešárová, PhD.
Doba riešenia: 2021-2022

Názov úlohy: Grant VVGS- 2020-1460, Tvorba edukačných videí pre štúdium lebky v predmete Anatómia (Tvorba videoatlasu ľudskej lebky) 
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Janka Vecanová PhD.
Doba riešenia: 2020-2021

Názov úlohy: VEGA 1/0173/19, Vplyv podávania entacapone na antioxidačný status a reprodukčné parametre samcov potkana.
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.
Doba riešenia: 2019-2022

Ukončené projekty

Názov úlohy: KEGA grant 019UPJŠ-4/2018, Nový predmet na Lekárskej fakulte: „Metódy efektívneho učenia“. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.
Doba riešenia: 2018-2020

Názov úlohy: KEGA grant 019UPJŠ-4/2017, Ultrasonografická anatómia.
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Doba riešenia: 2017-2019

Názov úlohy: VEGA 1/0204/16, Vplyv cytostatickej liečby na dynamiku expresie faktorov spôsobujúcich liekovú rezistenciu u experimentálne navodeného karcinómu mliečnej žľazy.
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Doba riešenia: 2016-2019

Názov úlohy: KEGA 005UPJŠ-4/2016, Koordinácia prístupov vo výučbe anatómie hlavy a krku na lekárskych fakultách.
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Doba riešenia: 2016-2018

Názov úlohy: VEGA 1/0154/11, Prenatálna aplikácia retinoidov, ich morfologické a funkčné ovplyvnenie centrálneho nervového systému potkana.
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Doba riešenia: 2011-2013

Názov úlohy: VEGA 1/0224/12, Analýza expresie proteínov liekovej rezistencie a polymorfizmov ich génov so vzťahom k prognóze a terapii karcinómu pľúc.
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Doba riešenia: 2012-2014

Názov úlohy: VEGA 1/0925/11, Štúdium polymorfizmov génov a expresia proteínov ovplyvňujúcich prognózu a terapiu obličkového adenokarcinómu a nefroblastómu.
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Doba riešenia: 2011-2013

Názov úlohy: VEGA 1/0928/11, Vplyv podávania dvoch rôznych dávok deprenylu na reprodukčné parametre samcov potkana.
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.
Doba riešenia: 2011-2013

Názov úlohy: KEGA 006UPJŠ-4/2011, Komplexná edukácia študentov Zubného lekárstva.
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Doba riešenia: 2011-2013

Názov úlohy: ITMS 26220120058, Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb (CEMIO).
Doba riešenia: 2010-2013

Názov úlohy: VEGA 1/0643/08, Vplyv retinoidov na expresiu neurotransmiterov v rôznych štádiách postnatálneho vývoja potkana.
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Doba riešenia: 2008-2010

Názov úlohy: VEGA 1/0388/08, Zmapovanie mechanizmov rezistencie nádorových buniek u karcinómu prsníka na všetkých úrovniach bunky za účelom zlepšenia terapie a prognózy ochorenia.
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Doba riešenia: 2008-2010

Názov úlohy: KEGA 1/0928/11, Topografický atlas klinicky významných a preparačne ťažko prístupných oblastí hlavy.
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Doba riešenia: 2009-2010

Posledná aktualizácia: 07.05.2021