UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prístrojové vybavenie

Konfokálny mikroskop OLYMPUS FV-1000 BX61

V roku 2012 získal Ústav anatómie špeciálny konfokálny mikroskop značky OLYMPUS FV-1000 BX61. Prístroj bol zakúpený za viac ako 250 tisíc Eur zo štrukturálneho fondu v rámci projektu CEMIO (Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb). Konfokálny mikroskop na rozdiel od klasického mikroskopu zobrazí obraz aj po vrstvách a dokáže tak vytvoriť trojrozmerný obraz skúmaného objektu. Obsahuje tri laserové jednotky, čím umožňuje sledovať súčasne tri farebné zložky v jednom preparáte.

Svetelný invertovaný mikroskop OLYMPUS CKX 41

Spolu s konfokálnym mikroskopom získali pracovníci Ústavu anatómie aj nový invertovaný svetelný mikroskop s fázovým kontrastom, ktorý je doplnený o digitálny záznam obrazu. (Fázový kontrast je mikroskopická technika, ktorá dokáže zvýšiť kontrast obrazu zvýraznením alebo stmavnutím jemných detailov v štruktúrach, ktoré sú na prvý pohľad uniformné). Tento mikroskop sa používa na sledovanie neofarbených, biologických vzoriek, v ktorých dokáže rozlíšiť štruktúry o veľmi podobnej transparentosti a vhodne doplní funkcie konfokálneho mikroskopu v rámci výskumu kvality mužského semena, pretože sa hodí na pozorovanie pohybu spermií.

 

Zo štruktuálnych fondov EÚ bolo zakúpených aj päť mikroskopov Leica ICC50 HD + PC + LCD Philips.

Pre našu experimentálnu prácu bol tiež zakúpený nový CO2 inkubátor Model HF 151 UV, ktorý uchováva optimálnu teplotu, vlhkosť a obsah CO2 vo vzduchu vnútri inkubátora, čo je nevyhnutné pri kultivácii buniek.


Posledná aktualizácia: 08.07.2013