Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

0minút, 59sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): epidemiológia

Na našom Ústave epidemiológie máme akreditované štúdium III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijnom programe epidemiológia. Na pracovisku sme nositeľmi viacerých medzinárodných aj domácich projektov, do ktorých máte možnosť sa aktívne zapojiť. Témy vypísaných dizertačných prác sú priamo naviazané na riešené projekty, čo dáva záruku ich bezproblémového riešenia, vrátane účasti na vedeckých a odborných podujatiach a možnosti zahraničných výmenných pobytov.

Študijný program epidemiológia je na ústave akreditovaný od roku 2014. Štúdium je ukončené obhajobou dizertačnej práce a priznaním vedeckého titulu PhD. Táto skutočnosť výraznou mierou prispela ku skvalitneniu vedeckej práce realizovanej na ústave, keďže rady zamestnancov rozšírili a omladili absolventi rôznych fakúlt. Vedecká výchova je realizovaná pod vedením skúsených pracovníkov ústavu v spolupráci s inými, najmä klinickými pracoviskami LF.


Študuj na UPJŠ